Regulamin publikowania prac

Regulamin publikowania i tryb recenzowania prac

1. Praca powinna zawierać:
- pełne imię i nazwisko autora (autorów),
- tytuł pracy w języku polskim i angielskim,
- streszczenie w języku polskim i angielskim,
- hasła indeksowe (key words) w języku polskim i angielskim (do 5), nie powinny być powtórzeniem tytułu pracy. Najlepiej, żeby autorzy stosowali słowa kluczowe wybrane z katalogu MeSH,
- pełną nazwę zakładu (kliniki), z którego (której) praca pochodzi,
- imię i nazwisko oraz tytuł naukowy kierownika zakładu (kliniki),
- adres do korespondencji autora (autorów): tytuł naukowy, imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres, telefon, faks, adres e-mail), zgoda na publikację przedstawionych danych adresowych,
- właściwy tekst pracy zawierający: wstęp, cel, materiał i metody, wyniki, dyskusję i wnioski, piśmiennictwo,
- wykaz cytowanego piśmiennictwa, podajemy 6 pierwszych nazwisk i wsp.,
- objętość prac – maksymalnie 25 stron,
- liczba pozycji cytowanego piśmiennictwa – maksymalnie 50.

a) Streszczenia
Streszczenie powinno liczyć od 200 do 250 słów i być podzielone w pracach oryginalnych na wprowadzenie, cel pracy, materiał i metodykę, wyniki i wnioski. Streszczenie w pracach specjalnych lub poglądowych powinno zawierać podsumowanie przedstawionych problemów.

b) Piśmiennictwo
Piśmiennictwo należy ułożyć i oznaczyć numerami według kolejności cytowania prac w tekście. Pozycje piśmiennictwa należy pisać jedna pod drugą. Każda pozycja powinna zawierać nazwisko (nazwiska) autora (autorów), pierwsze litery imion, pełny tytuł pracy pisany małymi literami, nazwę czasopisma w skrócie według Index Medicus, rok, tom, zakres stron. Należy podać 6 pierwszych autorów pracy i wsp.
Przy pracach oddzielnych (książki) należy umieścić nazwisko (nazwiska) autora (autorów), pierwsze litery imienia, tytuł, wydawcę, miejsce i rok wydania, zakres stron. Gdy cytowany jest rozdział z pracy zbiorowej, należy podać autora rozdziału, tytuł rozdziału, następnie po oznaczeniu [w:] tytuł pracy zbiorowej, redaktora (redaktorów), wydawcę, miejsce wydania, rok, tom i strony, na których cytowane jest dane zagadnienie.
Odnośniki w tekście powinny być ponumerowane z użyciem cyfr arabskich umieszczonych w nawiasach kwadratowych.

Przykłady
- Artykuły:
Lahita R., Kluger J., Drayer D.E., Koffler D., Reidenberg M.M.: Antibodies to nuclear antigens in patients treated with procainamide or acetylprocainamide. N Engl J Med 1979, 301, 1382-5.
 - Książki:
Mroczkowski T.F.: Choroby przenoszone drogą płciową. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2006.
- Rozdziały:
Sokołowska-Wojdyło M., Placek W.: Receptory TCR – rearanżacja genów, [w:] Pierwotne chłoniaki skóry. M. Sokołowska-Wojdyło, J. Roszkiewicz  (red.), Wydawnictwo Czelej, Lublin 2008, 45-51.

2. Wymogi techniczne dotyczące pracy:
Tekst pracy, tabele, podpisy pod rycinami i zdjęciami należy przesłać w formie wydruku oraz w formie elektronicznej (CD, DVD, dyskietka, e-mail) zapisane w pliku Word. 
Podpisy pod rycinami i zawarte w nich objaśnienia należy podać w języku polskim i angielskim.


a) Zdjęcia
Jeżeli do pracy załączane są fotografie osób, to osoby te muszą być niemożliwe do zidentyfikowania (np. przesłonięte oczy) albo do fotografii musi być dołączone pisemne zezwolenie na jej użycie (ochrona prawa pacjentów do nienaruszania ich tajemnicy).

b)Tabele i ryciny
Tabele powinny być opatrzone numerem arabskim oraz tytułem. Podpisy pod ryciny oraz tytuły tabel należy podać w językach polskim i angielskim.
Sugerowane miejsca, w których mają być zamieszczone ryciny lub tabele, należy odpowiednio zaznaczyć w tekście. Ryciny i tabele – numeracja arabska.

Nie należy stosować dodatkowych wyróżnień (pogrubienia, kursywy, podkreślenia itp.) ani umieszczać w tekście zdjęć czy tabel – wystarczy wpisać odpowiednie odwołania (np. ryc. 2, tab. 3).  Nie należy wstawiać zdjęć do pliku Word.

Materiał faktograficzny: tabele, ryciny, zdjęcia – kolorowe.
Ryciny i zdjęcia w oddzielnych plikach, w formatach *tiff (CMYK/300 dpi, rozmiar 1:1 lub większe),  *jpg (300 dpi, maksymalna jakość), *dpi, *ai (niewstawione do Worda).
W przypadku dodatkowych pytań można kontaktować się z działem DTP Wydawnictwa Czelej: tel. (081) 446 98 19 wewn. 52.

c)  Skróty w tekście
W tekście należy używać skrótów powszechnie stosowanych (cm, ml, tzw., nr, tab., ryc., prof., itp.). Skróty terminologii specjalistycznej należy podawać po raz pierwszy obok pełnej nazwy w nawiasie, a następnie w tekście posługiwać się skrótem.

3. Prawa autorskie:
Autorzy artykułu muszą potwierdzić prawa autorskie. (Oświadczam, że artykuł jest moim oryginalnym dziełem i nie narusza praw autorskich innych osób, nie był wcześniej publikowany i nie został przesłany redakcji innego czasopisma. Po jego publikacji wszystkie prawa autorskie przekazuję Redakcji „Gastroenterologii Praktycznej”). Bez zgody Wydawcy dopuszcza się jedynie drukowanie streszczeń prac.
Autorzy wykorzystujący materiały pochodzące z innych źródeł winni uzyskać pisemną zgodę na ich wykorzystanie od autorów pracy lub od wydawnictwa, w którym się one ukazały, a w podpisie należy zaznaczyć ich pochodzenie.
Za opublikowanie zamawianej pracy przysługuje wynagrodzenie według stawek Wydawnictwa Czelej.
Za treść artykułu oraz treść reklam wydawca nie ponosi odpowiedzialności.

a) Autorzy pracy otrzymują jeden egzemplarz autorski czasopisma.
 

4. W „Gastroenterologii Praktycznej” publikowane są:

- omówienia artykułów z renomowanych czasopism zagranicznych
- pełne tłumaczenia artykułów z czasopism zagranicznych
- komentarze polskich naukowców
- prace poglądowe i kazuistyczne
- prace specjalne (na zamówienie Redakcji)
- recenzje książek
- sprawozdania ze zjazdów i konferencji naukowych
- prace kronikarskie, wspomnienia pośmiertne
- prace oryginalne

5. Tryb recenzowania prac
Prace podlegają ocenie przez recenzentów wyznaczonych każdorazowo przez Redaktora Naczelnego. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania poprawek i skrótów tekstu. Ostateczną decyzję dotyczącą kwalifikacji pracy do druku podejmuje Redaktor Naczelny.
Procedurę recenzowania dostosowano do zaleceń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Redakcja czuwa, by nie doszło do konfliktu interesów między recenzentem a autorem recenzowanej pracy – by obu podmiotów nie łączyły relacje osobiste, stosunki podległości zawodowej ani bezpośrednia współpraca naukowa w ostatnich dwóch latach poprzedzających napisanie recenzji.

Procedura recenzowania:

a) Autor (autorzy) przysyła (przysyłają) artykuł – w formie elektronicznej lub na płycie CD – do redakcji „Gastroenterologia Praktyczna” z prośbą o opublikowanie.

b) Do pracy powinno być dołączone oświadczenie, że artykuł nie był wcześniej drukowany ani wysyłany do publikacji w innym czasopiśmie lub portalu internetowym (pkt 3 regulaminu, formularz oświadczenia do pobrania na stronie internetowej www.gastroenterologia-praktyczna.pl) oraz list do redakcji. Obowiązujący tekst oświadczenia – dostosowany do zaleceń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kwestii przeciwdziałania nagannym praktykom „ghostwriting” i „guest autorship”, będących wyrazem nierzetelności i nieetyczności naukowej. Zawiera on deklarację o wkładzie każdego z autorów w powstanie pracy.

c) Prace nadesłane do redakcji są poddawane formalnej ocenie redakcyjnej i opracowaniu językowemu. Jeśli artykuł nie spełnia przyjętych przez redakcję kryteriów, może być odrzucony.

d) Zaakceptowany wstępnie artykuł jest przesyłany redaktorowi naukowemu, który zajmuje się tematyką poruszoną w pracy. Redaktor tematyczny ocenia poprawność zastosowanej metodologii i terminologii oraz zgodność struktury pracy z zasadami określonymi w regulaminie publikacji prac.

e) Po usunięciu danych identyfikacyjnych autora (autorów) zaakceptowany wstępnie przez redaktora tematycznego artykuł jest wysyłany do recenzji.

f) Recenzji dokonuje jeden lub dwóch współpracujących z redakcją „Gastroenterologia Praktyczna” recenzentów (lista recenzentów pokrywa się z listą Rady Naukowej, publikowana w czasopiśmie i na stronie internetowej). Recenzentami są pracownicy nauki, specjaliści, którzy zajmują się tematyką poruszoną w pracy lub bardzo zbliżoną.

g) W procedurze recenzowania są zachowane zasady anonimowości: recenzent (recenzenci) i autorzy nie znają swoich tożsamości, tzw. single-blind review process lub double-blind review process. Celem jest uniknięcie stronniczości.

h) Recenzenci, działając niezależnie od siebie, oceniają publikację i wysyłają swoje oceny redakcji.

i) Recenzja musi mieć formę pisemną i zawierać jednoznaczny wniosek o dopuszczenie pracy do publikacji, dopuszczenie jej do publikacji po uwzględnieniu merytorycznych uwag recenzenta lub odrzucenie.

j) Autor pracy jest informowany o wyniku recenzji. Może również zapoznać się z jej treścią. Formularz recenzyjny dostępny na stronie internetowej www.gastroenterologia-praktyczna.pl.

k) Redakcja, na podstawie ocen, podejmuje decyzję o odrzuceniu publikacji, przyjęciu jej do druku lub odesłaniu do autora w celu naniesienia poprawek; w tym ostatnim wypadku, redakcja razem z publikacją odsyła autorowi teksty recenzji – po usunięciu z nich informacji o tożsamości recenzentów.

l) Po otrzymaniu recenzji z uwagami krytycznymi autor ma obowiązek się do nich ustosunkować i nanieść odpowiednie zmiany w tekście publikacji.

m) Poprawiony tekst publikacji wraz z odpowiedziami na uwagi recenzentów autor ponownie wysyła do redakcji, po czym redakcja podejmuje ostateczną decyzję o odrzuceniu bądź przyjęciu publikacji do druku.

6. Adres przesyłania prac:
Redakcja „Gastroenterologii Praktycznej”
Malwina Staszak
20-802 Lublin, ul. Skrajna 12-14
tel. 81/ 446 98 18 wew. 39
malwina.staszak@czelej.com.pl

Oświadczenie o prawach autorskich - pobierz plik pdf
Formularz recenzyjnypobierz plik pdf