Zasada informowania w przypadku pacjentów geriatrycznych

Proces postępowania podczas udzielania świadczenia zdrowotnego wymaga od lekarza przekazania pacjentowi informacji na temat stanu zdrowia, w którym ów pacjent się aktualnie znajduje. Zasada ta obliguje lekarza, by przekazał stosowne informacje choremu, który na ich podstawie podejmie decyzję, którą wyrazi (bądź nie) w zgodzie (świadomej) na zaproponowane leczenie.

Agresywny pacjent

Zadaniem pracy jest określenie stanowiska prawa w kwestii aktualnie spotykanego zjawiska, czyli różnych form agresji skierowanej do lekarzy. Lekarze podczas wykonywania czynności zawodowych są często obiektami agresji pacjenta, jego rodziny lub znajomych.

Zranienia personelu medycznego ostrymi narzędziami

Zdrowie i bezpieczeństwo pracy pracowników ochrony zdrowia to sprawa największej wagi, ściśle powiązana ze zdrowiem pacjentów. Podejmowanie działań ukierunkowanych na zapobieganie przypadkowym zranieniom i ochronę przed nimi warunkuje jakość opieki medycznej.

Reklama w gabinecie lekarskim

Aby skutecznie wykonywać zawód lekarza, należy dotrzeć do pacjenta z informacją precyzyjną i skuteczną, czyli taką, która wywoła skutek w postaci zwiększenia ilości pacjentów w gabinecie.

Kilka uwag o odpowiedzialności cywilnej lekarzy

Obecnie lekarze odpowiadają za swoje działania dokładnie na tych samych zasadach, co przedstawiciele wszystkich innych zawodów, nie ma tu wyjątków. Co więcej, liczba spraw wytaczanych przez pacjentów lekarzom wszystkich specjalizacji systematycznie rośnie, podobnie jak kwoty zasądzane przez sądy.

Zgoda pacjenta na zastosowanie proponowanych metod leczniczych

Z art. 9 ust. 2 oraz art. 15-19 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta da się jednoznacznie wyprowadzić wniosek, że lekarz może przeprowadzić badanie lub udzielić innych świadczeń zdrowotnych – z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie – po wyrażeniu zgody przez pacjenta.

Tajemnica lekarska

Wymóg dochowania tajemnicy lekarskiej wynika już z przysięgi Hipokratesa: „Cokolwiek przy leczeniu albo też poza leczeniem w życiu ludzi ujrzę lub usłyszę, czego ujawnić nie można, przechowam w milczeniu”.