Gastroenterologia Praktyczna, 3/2022

 • Skuteczność diety eliminacyjnej w indukcji remisji u dorosłych pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna
 • Podsumowanie aktualnych wytycznych postępowania w zakażeniach Clostridioides difficile (IDSA/SHEA, ESCMID, ACG 2021)
 • Włóknienie jelitowe u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna – problemy diagnostyczne i terapeutyczne
 • Wodorowy i metanowy test oddechowy. Część I: ogólne zasady wykonania testu u dorosłych i dzieci
 • Przypadkowo wykryte mnogie torbiele trzustki – czy istnieje powód do niepokoju?
 • Wielotorbielowate zwyrodnienie wątroby – opis przypadku
 • Publiczna służba krwi. Zadania i obowiązki lekarza

Cena: 27.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 2/2022

 • Autoimmunologiczne zapalenie żołądka bez niedokrwistości złośliwej lub z niedokrwistością złośliwą: epidemiologia, czynniki ryzyka i postępowanie kliniczne
 • Niewydolność przewodu pokarmowego u pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym przewodu pokarmowego – czy zawsze konieczna jest interwencja żywieniowa?
 • Dieta bezlaktozowa u osób dorosłych – moda czy konieczność?
 • Diagnostyka i leczenie niedoboru witaminy D w aspekcie wybranych chorób układu pokarmowego
 • Eozynofilowe zapalenia przewodu pokarmowego w piśmiennictwie
 • Szpiczak plazmocytowy żołądka – opis przypadku
 • Połknięcie ciała obcego przez więźnia aresztu śledczego – opis przypadku
 • Stosowanie leków poza rejestracją (off-label). Warunki i zasady stosowania. Część II

Cena: 27.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 1/2022

 • Wielonarządowe implikacje niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby
 • Przełyk Barretta – postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w gabinecie gastroenterologa

 • Nieswoiste choroby zapalne jelit w czasach pandemii COVID-19
 •  Stwardniające zapalenie krezki – o czym powinniśmy pamiętać
 • Czy można zapobiegać zespołowi rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego?
 • Azytromycyna: alternatywa dla erytromycyny w stosowaniu przed pilną gastroskopią
 • Napad padaczkowy u pacjentki z zespołem Gardnera
 • Stosowanie leków poza rejestracją (off-label). Warunki i możliwości przepisywania. Część I
 

Cena: 27.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 4/2021

 • Stanowisko UEG na temat zapobiegania, wczesnego wykrywania i leczenia raka trzustki w XXI wieku
 • Rozrost bakteryjny jelita cienkiego (SIBO) – możliwości interwencji
 • Podwójna terapia biologiczna w nieswoistych chorobach zapalnych jelit
 • Zmiany na skórze okolicy głowy i szyi oraz objawy wewnątrzustne u pacjentów gastroenterologicznych
 • Rzadkie choroby spichrzeniowe – manifestacje ze strony przewodu pokarmowego. Choroba Fabry’ego
 • Czy należy zmienić terminologię niealkoholowej choroby stłuszczeniowej wątroby u dzieci i młodzieży?
 • Zapalenie jelita grubego u pacjentki z rozpoznanym zakażeniem koronawirusem SARS‑CoV‑2
 • Pokrzywka przewlekła jako powikłanie po COVID‑19 u pacjentki z chorobą Leśniowskiego‑Crohna
 • Ochrona danych osobowych pacjentów. Zasady prawne

Cena: 27.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 3/2021

 • Pacjent z infekcyjnym zapaleniem jelita grubego – cechy kliniczne, diagnostyka i leczenie
 • Probiotyki w chorobach wątroby
 • Personalizacja leczenia wedolizumabem w nieswoistych chorobach zapalnych jelit: dożylna lub podskórna postać leku w podtrzymaniu remisji
 • Leczenie inhibitorem pompy protonowej – i co dalej?
 • Heterotopia żołądkowa w przewodzie pokarmowym – diagnostyka i postępowanie
 • Zmiany w obrębie układu pokarmowego w przebiegu mukowiscydozy u dzieci
 • Rozedma podskórna jako rzadkie powikłanie kolonoskopii
 • Pemfigoid w przebiegu raka jelita grubego – opis przypadku
 • Rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego o zróżnicowanej etiologii – opis przypadku
 • Postępowanie lekarza podczas szczepień ochronnych

Cena: 27.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 2/2021

 • Refluks krtaniowo‑gardłowy – punkt widzenia gastroenterologa
 • Refluks krtaniowo-gardłowy – punkt widzenia laryngologa
 • Nowości w nomenklaturze niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby – MAFLD
 • Czynniki środowiskowe i leczenie żywieniowe w nieswoistych chorobach zapalnych jelit
 • Zmotoryzowana enteroskopia spiralna jako nowatorska metoda endoskopii jelita cienkiego – doświadczenia własne i przegląd piśmiennictwa
 • Seksualność wśród populacji pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit
 • Szczepienia ochronne u dzieci z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit
 • Ostre powikłania hematologiczne u pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit
 • Powietrze pod kopułą przepony – czy operacja jest zawsze konieczna? Opis przypadku
 • Odstąpienie od wykonywania czynności zawodowych przez lekarza z uwagi na agresywne zachowanie pacjenta

Cena: 27.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 1/2021

 • Co gastroenterolog powinien wiedzieć o doustnych antykoagulantach
 • Implikacje kliniczne współwystępowania choroby trzewnej i nieswoistych chorób zapalnych jelit
 • Badanie endoskopowe u chorego bariatrycznego
 • Nowe miejsce probiotyków w eradykacji zakażenia Helicobacter pylori
 • Wrodzony obrzęk naczynioruchowy – podstawy diagnostyki, objawy i leczenie. Proste spojrzenie na trudny temat
 • Stłuszczenie wątroby jako objaw wrodzonej nietolerancji fruktozy – opis przypadku
 • Choroba Stilla u dorosłych w praktyce gastroenterologicznej – opis przypadku
 • Zespół Alcocka – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
 • Procedura dotycząca bezpieczeństwa zabiegów inwazyjnych. Okołooperacyjna karta kontrolna

Cena: 27.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 4/2020

 • Wytyczne Amerykańskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego (American Gastroenterological Association – AGA) dotyczące postępowania w metaplazji jelitowej żołądka
 • Czynniki ryzyka, rozpoznawanie i leczenie zwężeń w przebiegu nieswoistych chorób zapalnych jelit
 • Znaczenie kliniczne zespołów chylomikronemii w patogenezie i przebiegu ostrego zapalenia trzustki
 • Wyzwania terapii steroidami w nieswoistych chorobach zapalnych jelit
 • Zaburzenia czynności przewodu pokarmowego u chorego z cukrzycą – gastropareza. Punkt widzenia diabetologa
 • Zaburzenia czynności przewodu pokarmowego u chorego z cukrzycą – gastropareza. Punkt widzenia gastroenterologa
 • Aktualne rekomendacje dotyczące diagnostyki i leczenia zaparć u dzieci
 • Całkowita aganglionoza jelit spowodowana nowym wariantem patogennym w genie RET – opis przypadku i rola badań genetycznych w opiece nad pacjentami z chorobą Hirschprunga
 • Amyloidoza AA. Poważne powikłanie choroby Leśniowskiego‑Crohna o wieloletnim przebiegu – opis przypadku
 • Przedstawienie odpowiedzialności zawodowej lekarza, cz. 2

Cena: 27.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 3/2020

 • Patogeneza manifestacji pozajelitowych: konsekwencje dla badań naukowych, diagnostyki i terapii nieswoistych chorób zapalnych jelit. Dokument z warsztatów naukowych ECCO
 • Komentarz do artykułu tłumaczonego „Patogeneza manifestacji pozajelitowych: konsekwencje dla badań naukowych, diagnostyki i terapii nieswoistych chorób zapalnych jelit”
 • Przeszczep mikrobioty jelitowej (FMT) w nieswoistych chorobach zapalnych jelit
 • Limfocytoza przewodu pokarmowego
 • Czy obecne podejście do terapii choroby refluksowej przełyku można zoptymalizować?
 • Uporczywe wzdęcie brzucha – punkt widzenia gastroenterologa
 • Uporczywe wzdęcie brzucha – punkt widzenia dietetyka
 • Diagnostyka celiakii u dzieci i młodzieży – wytyczne ESPGHAN 2020
 • Technika hybrydowej endoskopowej resekcji pełnościennej guza stromalnego żołądka – opis przypadku
 • Agresywny chłoniak z komórek B. Sporadyczne rozpoznanie endoskopowe w nieczęstej lokalizacji dwunastniczej – opis przypadku
 • Przedstawienie odpowiedzialności zawodowej lekarza, cz. 1

Cena: 27.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 2/2020

 • Zakażenie SARS‑CoV‑2 a objawy ze strony przewodu pokarmowego
 • Uszkodzenia wątroby w dobie COVID‑19
 • Rozpoznawanie, leczenie i monitorowanie niedokrwistości u pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit
 • Okołoodbytnicza postać choroby Leśniowskiego‑Crohna w pytaniach i odpowiedziach
 • Wskazania do przeszczepienia wątroby
 • Intermittent fasting – kolejny ryzykowny trend żywieniowy czy dieta o udowodnionych podstawach naukowych?
 • Opis przypadku pacjenta z podniedrożnością górnego odcinka przewodu pokarmowego w przebiegu choroby Leśniowskiego-Crohna
 • Zespół PPP (zapalenie trzustki, zapalenie tkanki podskórnej oraz zapalenie stawów – pancreatitis, panniculitis, polyarthritis) – opis przypadku
 • Rozpoznawanie i leczenie halitosis – punkt widzenia lekarza stomatologa
 • Halitoza – punkt widzenia lekarza gastroenterologa
 • Znaczenie witaminy D w etiopatogenezie nieswoistych chorób zapalnych jelit u dzieci
 • Zasada informowania w przypadku pacjentów geriatrycznych. Artykuł 31 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Cena: 27.00 PLN