Negocjacje

Negocjacje
Istnieje wiele definicji próbujących trafnie określić znaczenie negocjacji. Jedna z nich mówi, że negocjacje to rozmowa przynajmniej dwóch stron (osób, instytucji, przedsiębiorstw czy państw), która ma na celu uzgodnienie wspólnego stanowiska w sprawie będącej przedmiotem negocjacji.

Każdą rozmowę, której celem jest uzgodnienie wspólnego stanowiska w określonej sprawie, możemy nazwać negocjacjami. Są one także definiowane jako podstawowy sposób komunikowania się w celu osiągnięcia porozumienia w sytuacji, w której strony są związane pewnymi interesami – wspólnymi lub przeciwstawnymi.

................................................................................................................................................................
Negocjacje nie są walką.
 • Negocjacje to poszukiwanie wspólnych płaszczyzn (celów, interesów, wartości).
 • Negocjacje zakładają konieczność wzajemnego zaufania.
................................................................................................................................................................


Zasadnicze reguły wspomagające negocjacje obowiązujące obie strony to:

 1. Oddziel ludzi od problemów. Nie należy mylić własnego stosunku do omawianej w negocjacjach sprawy ze stosunkiem do ludzi, z którymi są prowadzone rozmowy. Bądź miękki dla ludzi, a twardy wobec problemu.

 2. Skoncentruj się na interesach, a nie na stanowiskach. Każda ze stron uczestniczących w negocjacjach ma zwykle złożone interesy. Należy rozmówcy zadawać pytania, by poznać, jakie motywy, interesy, stoją za jego propozycjami, stanowiskami, ofertami. Ponadto przedstawiać własne, prawdziwe motywacje i dostrzegać wiele sposobów dojścia do porozumienia.

 3. Staraj się znaleźć możliwości dające korzyści obu stronom. Dostrzeżenie rozwiązań niosących wspólne korzyści jest możliwe dzięki identyfikowaniu wspólnych interesów obu stron oraz łączeniu różnych interesów.

 4. Nalegaj na stosowanie obiektywnych kryteriów. Dyskutowane kwestie podczas negocjacji powinny się koncentrować wokół wspólnego poszukiwania sprawiedliwych i racjonalnych kryteriów.

Praktyczne wskazówki dla negocjujących są następujące:
 • Ustal jasne cele negocjacji i wyjaśnij sobie ich kontekst.
 • Nie spiesz się, masz prawo się pomylić, być niezdecydowanym, prosić o czas do namysłu, weryfikować dane partnera.
 • Zachowuj elastyczność stanowiska, nie bój się ryzyka.
 • Ustal motywację działań drugiej strony; w odpowiedzi zastosuj odpowiednie techniki negocjowania.
 • Doceniaj znaczenie zachowania twarzy przez drugą stronę.
 • Aktywnie słuchaj, przede wszystkim zwracaj uwagę na słowa i zachowania partnera.
 • Pracuj na opinię sprawiedliwego, ale stanowczego.
 • Panuj nad emocjami, kontroluj wypowiadane słowa.
 • Przed każdym posunięciem zastanów się, jakie są jego powiązania z innymi posunięciami negocjacyjnymi.
 • Oceń każde posunięcie partnera w kontekście swoich celów.
 • Negocjacje to proces kompromisów – ustępuj z rozwagą, zawsze żądaj czegoś w zamian.
 • Bierz pod uwagę wpływ obecnych negocjacji na przyszłe.
Źródło: Makara-Studzińska M.: Jak zwiększyć swoją siłę, czyli o skutecznej komunikacji  w biznesie. Wydawnictwa Słowa i Myśli 2013, ss. 101-102.
następny artykuł