Mastocytoza układowa – rzadka przyczyna hepatosplenomegalii

Mastocytoza układowa – rzadka przyczyna hepatosplenomegalii
Mastocytoza jest grupą rzadko występujących chorób o znacznych różnicach fenotypowych, których wspólną cechą jest nadmiar komórek tucznych (mastocytów) i ich CD34‑pozytywnych prekursorów. Układowa mastocytoza zajmuje skórę, szpik kostny, wątrobę, śledzionę, węzły chłonne lub jelito. Ze względu na dynamikę kliniczną układowej mastocytozy wyróżnia się mastocytozę o łagodnym przebiegu, tlącą się oraz agresywną.
Diagnostyka różnicowa przyczyn hepatosplenomegalii u chorego nienadużywającego alkoholu może stanowić wyzwanie diagnostyczne. Jednoczesne powiększenie wątroby i śledziony jest często obserwowane w przebiegu wielu chorób układowych, wliczając w to schorzenia autoimmunologiczne, sercowo‑naczyniowe, hematologiczne, nowotworowe oraz infekcyjne. Hepatosplenomegalia o początkowo niejasnej przyczynie zwykle wymaga ścisłej współpracy lekarzy różnych specjalności, włączając w to hepatologa, patomorfologa, radiologa i hematologa [1]. W niniejszej pracy przedstawiano przypadek układowej mastocytozy, która była przyczyną nietypowych objawów ze strony wątroby, układu krzepnięcia, a także skóry i układu kostnego.

Do Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii w Katowicach został przyjęty 67‑letni mężczyzna w celu diagnostyki choroby cholestatycznej wątroby z towarzyszącą trombocytopenią. Pięć miesięcy wcześniej pacjent został zdyskwalifikowany od zabiegu elektywnej cholecystektomii z powodu zmniejszonej liczby płytek krwi, które wahały się w granicach 50‑70 x 103/μl (wartości referencyjne: 130‑400 x 103/μl) oraz wydłużenia czasu protrombinowego do 17,4 s (wartości referencyjne: 9,4‑12,5 s). Chory skarżył się na zmniejszającą się od około 2 lat tolerancję wysiłku fizycznego oraz utratę masy ciała o 12 kg w ciągu ostatnich 2 miesięcy. Poza kamicą pęcherzyka żółciowego i nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie nie stwierdzono innych obciążeń medycznych.

W badaniu fizykalnym uwagę zwracały powiększona wątroba i śledziona, a także zmiany na skórze tułowia i kończyn dolnych o charakterze wysypki plamisto‑grudkowej o średnicy zmian około 0,5 cm (ryc. 1).

Mastocytoza
Ryc. 1. Plamisto‑grudkowa wysypka podudzia.

W badaniach laboratoryjnych potwierdzono zaburzenia w układzie krzepnięcia, a także zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej do 390 U/l (wartości referencyjne: 38‑126 U/l) i γ‑glutamylotranspeptydazy do 109 U/l (wartości referencyjne < 55 U/l). Aktywności aminotransferaz, wskaźnik INR oraz stężenie bilirubiny były prawidłowe. W badaniu ultrasonograficznym (USG) jamy brzusznej stwierdzono powiększenie wątroby do 14 cm w wymiarze przednio‑tylnym, a wymiar podłużny śledziony wynosił 15 cm. Badanie endoskopowe górnego odcinka przewodu pokarmowego nie wykazało obecności zmian patologicznych. W kolonoskopii błona śluzowa jelita grubego była miejscami granulowana. Tomografia komputerowa jamy brzusznej potwierdziła powiększenie wątroby i śledziony oraz ujawniła obecność powiększonych węzłów chłonnych w przestrzeni zaotrzewnowej. W miąższu wątroby widoczne były nieliczne słabo odgraniczone obszary o obniżonej densyjności, które w pierwszej kolejności sugerowały obecność zmian przerzutowych. Ponadto w odcinku lędźwiowym kręgosłupa opisano zmiany osteosklerotyczne o wyglądzie „kręgów z kości słoniowej”.

Ze względu na niejasny charakter choroby zdecydowano o wykonaniu biopsji wątroby. Badanie histopatologiczne pobranego materiału wykazało obecność intensywnego nacieku złożonego z mastocytów. W badaniach immunohistochemicznych stwierdzono dodatni odczyn na obecność CD117, tryptazy mastocytowej oraz CD25 i ujemny dla CD1a. Również barwienia materiału pobranego w trakcie kolonoskopii wykazały w obrębie błony śluzowej jelita grubego obecność komórek tucznych z typowym dla tych komórek profilem immunohistochemicznym.

Po rozpoznaniu układowej mastocytozy chory został przekazany do Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku w Katowicach. Biopsja szpiku wykazała naciek wrzecionowatych mastocytów zajmujący 50% utkania szpikowego, z typowym dla tych komórek obrazem barwienia immunohistochemicznego (ryc. 2).

Mastocytoza 2
Ryc. 2. Biopsja szpiku kostnego – naciek wrzecionowatych komórek odpowiadających mastocytom.


Stężenie tryptazy w osoczu wynosiło 200 ng/ml (wartości referencyjne < 11,4 ng/ml). Badania molekularne wykluczyły obecność mutacji D816V c‑kit oraz FIP1L1‑PDGFRA. U chorego rozpoczęto terapię interferonem‑α (Intron A) s.c. w dawce 3 mln j.m. 2 razy w tygodniu. Chory kontynuuje terapię od 6 miesięcy, jednak ani obraz histopatologiczny szpiku, ani stężenie osoczowe tryptazy nie wykazują istotnej poprawy.

Dyskusja
Termin „mastocytoza” odnosi się do heterogennej grupy rzadkich chorób proliferacyjnych, w przebiegu których dochodzi do namnażania się mastocytów lub ich prekursorów. Komórki te naciekają jeden narząd/jedną tkankę lub więcej, najczęściej występując w obrębie skóry i szpiku kostnego [2, 3]. Klasyfikacja Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dzieli mastocytozę na kilka podtypów, wyróżniając oprócz postaci skórnej postać układową o powolnym przebiegu (indolent systemic mastocytosis), mastocytozę układową z klonalnym rozrostem linii komórkowych niepochodzących z komórek tucznych, agresywną mastocytozę układową, białaczkę i chłoniaka mastocytowego oraz guza zbudowanego z komórek tucznych (mastocytoma) [4]. Obraz kliniczny i rokowanie w poszczególnych postaciach wykazują znaczne różnice, od przebiegu praktycznie bezobjawowego, niewpływającego na czas przeżycia, do form wysoce agresywnych, ze słabą odpowiedzią na leczenie (około 3% przypadków) [5, 6].

Rozpoznanie mastocytozy układowej może być trudnym zadaniem ze względu na małą znajomość tej choroby i skomplikowane kryteria diagnostyczne. „Mastocytoza skóry” (mastocytosis in the skin – MIS) jest często pierwszym objawem tej choroby i przeważnie przybiera postać mało charakterystycznych plamisto‑grudkowych wykwitów [7]. Rozpoznanie MIS jest często punktem początkowym, od którego należy rozpocząć różnicowanie izolowanej postaci skórnej z mastocytozą układową. „Dużym” kryterium diagnostycznym mastocytozy układowej są wieloogniskowe nacieki z mastocytów w szpiku kostnym i/lub innych narządach (poza skórą). Ponadto wyróżnia się cztery „małe” kryteria odnoszące się do charakterystyki komórek nowotworowych. Należą do nich:

  • obecność wrzecionowatych komórek w materiale biopsyjnym szpiku kostnego (> 25%) lub materiale pochodzącym z innego narządu (poza skórą),
  • obecność mutacji c‑kit (w materiale komórkowym pobranym ze szpiku, narządu litego lub krwi obwodowej),
  • obecność w szpiku, narządach litych lub krwi obwodowej komórek wykazujących następujący profil immunohistochemiczny: CD117(+), CD2(+) i/lub CD25(+),
  • stężenie osoczowe tryptazy przekraczające 20 ng/ml.

Do rozpoznania mastocytozy układowej niezbędne jest spełnienie przynajmniej jednego kryterium „dużego” i jednego „małego” bądź co najmniej trzech kryteriów „małych” [4]. Agresywna mastocytoza układowa (aggressive systemic mastocytosis – ASM) jest niezwykle rzadką postacią choroby, stanowiącą około 5% wszystkich przypadków mastocytozy układowej [8]. W większości przypadków ASM nie występują typowe zmiany skórne, co znacznie utrudnia postawienie rozpoznania [9]. Chorzy na ASM prezentują objawy związane z naciekaniem różnych narządów przez komórki tuczne, do których zalicza się [10]:

– upośledzenie funkcji szpiku z 2‑ lub 3‑liniową cytopenią (hemoglobina < 10 g/dl, liczba granulocytów < 1000/mm3, liczba płytek < 100 000/mm3),
– powiększenie wątroby z wodobrzuszem lub innymi objawami nadciśnienia wrotnego,
– powiększenie śledziony,
– zaburzenia wchłaniania jelitowego z utratą masy ciała,
– zmiany osteolityczne/osteoporotyczne, włącznie ze złamaniami patologicznymi.

Osteosklerotyczne zmiany kostne występujące u naszego pacjenta są obecne tylko w około 1/3 przypadków ASM. Zaburzenia parametrów funkcji wątroby w ASM są częste, a zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej jest najczęściej obserwowanym odchyleniem w badaniach laboratoryjnych [11]. Badania obrazowe wątroby, takie jak tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny, przeważnie dostarczają wyniki mało specyficzne dla mastocytozy, w pierwszej kolejności nasuwając podejrzenie obecności zmian przerzutowych [12]. W rzadkich przypadkach obrazy cholangiografii mogą naśladować stwardniające zapalenie dróg żółciowych, co znacznie opóźnia postawienie właściwego rozpoznania [13, 14].

W ciągu ostatniej dekady u chorych z ASM stosowano różne strategie terapeutyczne w zależności od stanu ogólnego, wieku i towarzyszących chorób. Najczęściej rozważane jest leczenie interferonem‑α, kladrybiną, glikokortykosteroidami, lekami z grupy inhibitorów kinazy tyrozynowej, a także talidomidem. Sugeruje się również skuteczność leczenia celowanego z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych, np. gemtuzumabu [15, 16]. W rzadkich przypadkach u chorych o szczególnie złym rokowaniu podejmuje się próby allogenicznego przeszczepienia szpiku kostnego [17].

Piśmiennictwo

1. Safyan E.L., Veerabagu M.P., Swerdlow S.H., Lee R.G., Rakela J.: Intrahepatic cholestasis due to systemic mastocytosis: a case report and review of literature. Am J Gastroenterol 1997; 92: 1197‑200.
2. Lennert K., Parwaresch M.R.: Mast cells and mast cell neoplasia: a review. Histopathology 1979; 3: 349‑65.
3. Arock M., Valent P.: Pathogenesis, classification and treatment of mastocytosis: state of the art in 2010 and future perspectives. Expert Rev Hematol 2010; 3: 497‑516.
4. Horny H., Akin C., Metcalfe D.: Mastocytosis. [W:] Swerdlow S.H. i wsp.: WHO classification of tumours of haematopoietic and lymphoid origin. Lyon: IARC, 2008; 54‑63.
5. Valent P., Akin C., Sperr W.R., Escribano L., Arock M., Horny H.P. i wsp.: Aggressive systemic mastocytosis and related mast cell disorders: current treatment options and proposed response criteria. Leuk Res 2003; 27: 635‑41.
6. Tefferi A., Pardanani A.: Clinical, genetic, and therapeutic insights into systemic mast cell disease. Curr Opin Hematol 2004; 11: 58‑64.
7. Valent P., Akin C., Escribano L., Födinger M., Hartmann K., Brockow K. i wsp.: Standards and standardization in mastocytosis: consensus statements on diagnostics, treatment recommendations and response criteria. Eur J Clin Invest 2007; 37: 435‑53.
8. Horny H.P., Sotlar K., Valent P.: Mastocytosis: state of the art. Pathobiology 2007; 74: 121‑32.
9. Metcalfe D.D.: Classification and diagnosis of mastocytosis: current status. J Invest Dermatol 1991; 96: 2‑4S.
10. Valent P., Horny H.‑P., Li C.Y., Longley J.B., Metcalfe D.D., Parwaresch R.M. i wsp.: Mastocytosis (mast cell disease). World Health Organization Classification of Tumours: Pathology and Genetics. [W:] Jaffe E.S., Harris N.L., Stein H., Vardiman J.W. (red.): Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues. Genewa, WHO 2001; 1: 291‑30.
11. Jensen R.T.: Gastrointestinal abnormalities and involvement in systemic mastocytosis. Hematol/Oncol Clin North Am 2000; 14: 579‑623.
12. Kennedy R.J., Scoffield J.L., Garstin W.I.: An unusual presentation of systemic mastocytosis. J Clin Pathol 1999; 52: 301‑2.
13. Baron T.H., Koehler R.E., Rodgers W.H., Fallon M.B., Ferguson S.M.: Mast cell cholangiopathy: another cause of sclerosing cholangitis. Gastroenterology 1995; 109: 1677‑81.
14. Marbello L., Anghilieri M., Nosari A., Minola E., Cairoli R., Ricci F., i wsp.: Aggressive systemic mastocytosis mimicking sclerosing cholangitis. Haematologica 2004; 89: ECR35.
15. Valent P., Sperr W.R., Akin C.: How I treat patients with advanced systemic mastocytosis. Blood 2010; 116: 5812‑7.
16. Lim K.H., Pardanani A., Butterfield J.H. i wsp.: Cytoreductive therapy in 108 adults with systemic mastocytosis: outcome analysis and response prediction during treatment with interferon‑alpha, hydroxyurea, imatinib mesylate or 2‑chlorodeoxyadenosine. Am J Hematol 2009; 84: 790‑4.
17. Pagano L., Valentini C.G., Caira M., Rondoni M., Van Lint M.T., Candoni A. i wsp.: Advanced mast cell disease: an Italian Hematological Multicenter experience. Int J Hematol 2008; 88: 483‑8.

Źródło: Żorniak M., Hartleb M., Waluga M., Pająk J., Pilch‑Kowalczyk J., Helbig G., Kyrcz‑Krzemień S.: Mastocytoza układowa – rzadka przyczyna hepatosplenomegalii. Gastroenetrologia Praktyczna 2014, 1(22), 67-71.