Wytyczne 2013 ESCMID dotyczące leczenia infekcji Clostridum difficile

W październiku 2013 roku opublikowano europejskie (European Society of Clinical Microbiology and Infection – ESCMID) wytyczne dotyczące postępowania w przypadku infekcji Clostridum difficile (Clositridium Difficile Infection – CDI).

Zalecenia te ukazały się online w Clinical Microbiology and Infection. Stanowią one uzupełnienie wytycznych z 2009 roku i podsumowują aktualne możliwości leczenia na podstawie wyników dotychczasowych badań, uwzględniając nowe, alternatywne leki, tj. fidaksomycyna. ESCMID wraz z grupą 11 międzynarodowych ekspertów opracowali odrębne zalecenia postępowania w zależności od m.in. ciężkości infekcji i nawrotów choroby, możliwości przyjmowania leków doustnie.

Główne definicje:
  1. Epizod CDI – obraz kliniczny kompatybilny z infekcją C. difficile (biegunka, toksyczne rozdęcie okrężnicy, niedrożność) i z potwierdzeniem mikrobiologicznym (toksyny lub obecność C. difficile w kale), bez innej przyczyny biegunkilub rzekomobłoniaste zapalenie jelita w endoskopii, kolektomii lub w badaniu autopsyjnym.
  2. CDI o ciężkim lub zagrażającym życiu przebiegu – epizod CDI z co najmniej 1 objawem ciężkiego zapalenia jelita lub z powikłanym przebiegiem, z objawami wstrząsu toksycznego, wymagające hospitalizacji na Oddziale Intensywnej Terapii, kolektomii lub zakończone zgonem. Ciężkie zapalenia jelita sugerują nieprawidłowości w badaniu przedmiotowym (gorączka > 38°C, objawy zapalenia otrzewnej, niedrożności, niestabilność hemodynamiczna), badaniach laboratoryjnych (m.in. leukocytoza > 15 tys., albuminy < 30 g/dl, wzrost stężenia kreatyniny o 50% w stosunku do wyjściowego poziomu sprzed choroby) i badaniu obrazowym (np. rozdęcie pętli jelita grubego > 6 cm).
  3. Nawrót CDI – wystąpienie CDI w ciągu 8 tygodni od poprzedniego wyleczonego epizodu CDI.
Główne zalecenia:
  1. W przypadkach CDI o łagodnym przebiegu związanych z antybiotykoterapią postępowanie początkowe obejmuje zaprzestanie stosowania antybiotyku i ścisłą obserwację chorego przez 48 godzin. W sytuacji braku poprawy należy włączyć leczenie. Lekiem pierwszego wyboru jest metronidazol (stosowany doustnie w dawce 500 mg 3 x dziennie przez 10 dni). Leki alternatywne to: wankomycyna doustnie (125 mg 4 x dziennie przez 10 dni) i fidaksomycyna doustnie (200 mg 2 x dziennie przez 10 dni).
  2. W przypadku CDI o ciężkim przebiegu zaleca się: wankomycynę w dawce 125 mg 4 x dziennie (dawkę można zwiększyć do 500 mg 4 x dziennie w przypadkach powikłanych) przez 10 dni lub fidaksomycynę w dawce 200 mg 2 x dziennie przez 10 dni.
W przypadkach CDI o ciężkim przebiegu lub zagrażającym życiu nie zaleca się stosowania metronidazolu doustnie. W przypadku CDI o przebiegu zagrażającym życiu brak jest badań na temat stosowania fidaksomycyny.
  1. Nawroty CDI.

W przypadku pierwszego nawrotu CDI lub ryzyka nawrotu zaleca się zastosowanie doustnie fidaksomycyny, wankomycyny lub metronidazolu (w dawkach jak wyżej).

U pacjentów z co najmniej 2 nawrotami CDI zaleca się stosowanie doustnie wankomycyny (125 mg 4 x dziennie przez 2 tygodnie + pulsy przez 4 tygodnie lub zmniejszenie do dawki 125 mg/2-3 dni przez 2-8 tygodni) lub fidaksomycyny (200 mg 2 x dziennie przez 10-14 dni).

Podsumowując, fidaksomycyna może być stosowana jako leczenie pierwszego rzutu u chorych z pierwszym nawrotem CDI, u chorych z częstymi (z co najmniej 2) nawrotami CDI i u chorych z łagodnym CDI. Zalecenia te opierają się na wynikach badań 2 i 3 fazy, które porównywały fidaksomycynę (w dawce 400 mg/dobę) z wankomycyną stosowaną doustnie (w dawce 500 mg/dobę). Skuteczność wyleczenia infekcji jest podobna przy stosowaniu wankomycyny i fidaksomycyny, natomiast częstość nawrotów CDI po pierwszym nawrocie była niższa u chorych otrzymujących fidaksomycynę. W badaniach klinicznych, zastosowanie fidaksomycyny nie zmniejszało częstości nawrotów CDI związanych z typem PCR 027 w porównaniu do podtypów nie-027.

  1. W sytuacji braku możliwości podawania leku doustnie w CDI o łagodnym przebiegu zaleca się: metronidazol dożylnie 500 mg 3 x dziennie przez 10-14 dni. W przypadkach CDI o ciężkim przebiegu zaleca się: metronidazol dożylnie (500 mg 3 x dziennie przez 10-14 dni) w połączeniu z wankomycyną podawaną dojelitowo (500 mg w 100 ml roztworu soli 4 x dziennie) lub przez sondę dożołądkową (500 mg 4 x dziennie).
  2. W przypadkach częstych nawrotów CDI zaleca się transplantację stolca.
  3. Totalna kolektomia jest zalecana w sytuacjach: perforacji jelita i/lub pogorszającego się stanu klinicznego pomimo antybiotykoterapii (toksyczne rozdęcie okrężnicy, "ostry brzuch", niedrożność). Alternatywną metodą chirurgiczną do kolektomii jest ileostomia pętlowa.
  4. Leczenie CDI obejmuje ponadto: uzupełnienie płynów i elektrolitów, unikanie leków hamujących perystaltykę.
Źródło: Debast S.B. i wsp.: European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID): update of the treatment guidance for Clostridium difficile infection (CDI). Clinical Microbiology and Infection, opublikowany online: 5.10.2013.

Lek. Agnieszka Świdnicka-Siergiejko