Zależność skuteczności leków stosowanych w gastroenterologii od procesów farmakokinetycznych

Zależność skuteczności leków stosowanych w gastroenterologii od procesów farmakokinetycznych


Efficacy of gastrointestinal medications depending on pharmacokinetic process

Bogusław Okopień, Aleksandra Bołdys, Łukasz Bułdak

Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii, Śląski Uniwersytet Medyczny

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Bogusław Okopień

Streszczenie

Skuteczność farmakoterapii zależy od wielu elementów, w tym od procesów farmakokinetycznych, jakim podlega lek po dostaniu się do organizmu. Najdogodniejsza, jednocześnie najbezpieczniejsza i najkorzystniejsza ekonomicznie jest podaż doustna leku w postaci tabletek czy kapsułek. Ograniczenia związane z funkcją trawienną przewodu pokarmowego wpływającą na unieczynnienie substancji czynnej, zanim dotrze do swego miejsca docelowego, zmniejsza modyfikacja formy leku, ponieważ od niej zależy przebieg uwalniania i następnie wchłanianie leku. Wiąże się z tym jednocześnie możliwość wpływu m.in. na miejsce uwalniania postaci aktywnej biologicznie w przewodzie pokarmowym, co pozwala na bezpośrednie jej działanie w miejscu docelowym, np. w chorobach zapalnych jelit. Artykuł przedstawia, jak farmakokinetyczne cechy leku, obejmujące procesy uwalniania i absorpcji, mogą wpływać na jego skuteczność farmakodynamiczną w chorobach wchodzących w obszar zainteresowań gastroenterologa.

Abstract
Efficacy of pharmacotherapy depends on different factors, including pharmacokinetic properties of the drug. Oral route is the most convenient, usually the safest and cost-effective way of drug administration. Limitations due to digestive function of the digestive tract might be restrained by special formulation of drug administration, determining concomitantly direct impact on inflamed site, as seen in inflammatory bowel diseases. The article presents pharmacokinetic drug properties reliance on pharmacodynamic effects in treatment of gastrointestinal diseases, based largely on two first elements of LADME (liberation, absorption, distribution, metabolism, excretion) processes.

Słowa kluczowe: uwalnianie leku, wchłanianie, dystrybucja, metabolizm

Key words: drug liberation, absorption, distribution, biotransformation

Pobierz pełną treść artykułu Zależność skuteczności leków Zależność skuteczności leków

poprzedni artykuł