Ryzyko krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego związane ze stosowaniem różnych kombinacji leków

Ryzyko krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego związane ze stosowaniem różnych kombinacji leków

W badaniu opublikowanym przez Masclee i wsp. w Gastroenterology oceniono istotny czynnik ryzyka krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego (GOPP), a mianowicie stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) w połączeniu z innymi lekami.

Na wstępie autorzy artykułu podkreślają, że jednoczesne stosowanie NLPZ w połączeniu z aspiryną podawaną w małych dawkach zwiększa ryzyko krwawienia z GOPP i że opublikowane wytyczne sugerują, by unikać łączenia różnych leków z uwagi na brak wystarczającej wiedzy na temat ich interakcji. Masclee i wsp. zbadali ryzyko krwawienia z GOPP u osób otrzymujących jednocześnie nieselektywne NLPZ, selektywne inhibitory cyklooksygenazy 2 (COX-2) i niskie dawki aspiryny z innymi lekami. W tym celu przeanalizowano bazy danych obejmujące łącznie 114 835 pacjentów z krwawieniem z GOPP. Określono ryzyko krwawienia z GOPP poprzez ocenę dwóch wskaźników: ryzyka względnego wystąpienia krwawienia (rate ratio – RR; współczynnik częstości w trakcie ekspozycji na lek vs. brak ekspozycji) i tzw. względnego ryzyka wynikającego z interakcji stosowanych leków (relative excess risk due to interaction – RERI). Otrzymano następujące wyniki: stosowanie wyłącznie nieselektywnych NLPZ zwiększało ryzyko krwawienia z GOPP w większym stopniu (RR: 4,3) niż podawanie inhibitora COX-2 (RR: 2,9) lub aspiryny w małej dawce (RR: 3,1). Ogólnie leczenie skojarzone zwiększało ryzyko krwawienia z GOPP. Stosowanie nieselektywnych NLPZ w połączeniu z kortykosteroidoterapią zwiększało znacznie ryzyko krwawienia (RR: 12,8, RERI: 5,5). Jednoczesna terapia NLPZ i antagonistami aldosteronu zwiększała również ryzyko krwawienia (RR: 11,0, RERI: 4,5). Ryzyko względne krwawienia również zwiększało stosowanie selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) w połączeniu z nieselektywnymi NLPZ (RERI: 1,6), inhibitorami COX-2 i SSRI (RERI: 1,9) oraz aspiryną w małej dawce (RERI: 0,5). RERI krwawienia przy stosowaniu jednoczesnym antykoagulantów z nieselektywnymi NLPZ określono na 2,4; z inhibitorami COX-2 na 0,1 i niskimi dawkami aspiryny na 1,9.

Na podstawie uzyskanych wyników autorzy wysunęli wniosek, że stosowanie nieselektywnych NLPZ, inhibitorów COX-2 lub aspiryny w małej dawce jednocześnie z SSRI znacząco zwiększa ryzyko krwawienia z GOPP. Jednoczesne przyjmowanie nieselektywnych NLPZ lub aspiryny w małej dawce (ale nie inhibitorów COX-2) z kortykosteroidami, antagonistami aldosteronu lub antykoagulantami również znacznie zwiększa ryzyko krwawienia.

Opracowano na podstawie: Masclee G.M., Valkhoff V.E., Coloma P.M. i wsp.: Risk of upper gastrointestinal bleeding from different drug combinations. Gastroenterology 2014; 147(4): 784-792.e9.

Lek. Agnieszka Świdnicka-Siergiejko