Cyklosporyna versus infliksymab w leczeniu pacjentów z ciężkim rzutem wrzodziejącego zapalenia jelita grubego nieodpowiadającym na leczenie dożylnymi glukokortykosteroidami

Cyklosporyna versus infliksymab w leczeniu pacjentów z ciężkim rzutem wrzodziejącego zapalenia jelita grubego nieodpowiadającym na leczenie dożylnymi glukokortykosteroidami

Szacuje się, że 15-25% pacjentów zgłaszających się do lekarza z powodu zaostrzenia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego ma ciężki rzut choroby. U tych chorych leczeniem z wyboru są glukokortykosteroidy podawane dożylnie w dużej dawce. Tym niemniej około 40% pacjentów nie odpowiada na tę terapię. W przeszłości metodą leczenia drugiego wyboru u tych chorych była kolektomia.

Cyklosporyna A – inhibitor kalcyneuryny blokujący selektywnie odporność T – komórkową i infliksimab – monoklonalne przeciwciało anty-TNF stanowią skuteczną alternatywę dla leczenia chirurgicznego i są uznawane za terapię ratunkową, mogącą pozwolić na uniknięcie kolektomii u pacjentów z ciężkim rzutem wrzodziejącego zapalenia jelita grubego nieodpowiadających na leczenie dożylnymi glukokortykosteroidami. Skuteczność obu leków wykazywano w kilku wcześniejszych badaniach, tym niemniej wyniki pierwszego, wieloośrodkowego, randomizowanego badania porównującego bezpośrednio te dwa leki opublikowano dopiero niedawno na łamach pisma The Lancet.

Do badania włączono w sumie 115 pacjentów kwalifikowanych w latach 2007-2010. Chorzy pochodzili z 27 ośrodków we Francji, Belgii, Hiszpanii i Finlandii. Żaden z pacjentów nie otrzymywał wcześniej cyklosporyny ani infliksimabu. Nie kwalifikowano również chorych, u których włączono azatioprynę lub merkaptopurynę ponad 4 tygodnie wcześniej. W trakcie badania cyklosporynę stosowano w dawce 2mg/kg przez pierwszy tydzień, a następnie lek podawano w formie doustnej, monitorując jego stężenie we krwi. Infliksimab podawano w dawce 5mg/kg w 0’, 14’, 42’ dniu. Jeśli uzyskano odpowiedź po 7 dniach w obu grupach włączano azatioprynę w dawce 2-2,5mg/kg i przechodzono na metyloprednizolon w dawce 30 mg dziennie. Dodatkowo w razie potrzeby stosowano leczenie żywieniowe i antybiotyki.

Niepowodzenie leczenia miało miejsce u 35 (60%) pacjentów z cyklosporyną i 31 (54%) pacjentów z infliksimabem. Odpowiedź na leczenie po 7 dniach uzyskano u 86% pacjentów leczonych cyklosporyną i 84% pacjentów leczonych infliksimabem. Przy czym szybciej uzyskiwano poprawę u pacjentów leczonych infliksimabem. Wygojenie śluzówek osiągnięto u 47% pacjentów z cyklosporyną i 45% pacjentów z grupy z infliksimabem. Kolektomię wykonano u 10 pacjentów z grupy z cyklosporyną i u 12 pacjentów z grupy z infliksimabem. U 16% pacjentów z grupy leczonej cyklosporyną i 14% pacjentów z grupy leczonej infliksimabem wystąpiły poważne działania niepożądane leków.

Podsumowując wyniki, autorzy stwierdzają, że cyklosporyna i infliksimab mają podobną skuteczność w leczeniu pacjentów z ciężkim rzutem wrzodziejącego zapalenia jelita grubego nieodpowiadających na leczenie glukokortykosteroidami. W praktyce klinicznej wybór pomiędzy tymi dwoma lekami powinien opierać się na własnych doświadczeniach ośrodka.

Źródło: Laharie D., Bourreille A., Branche J., Allez M., Bouhnik Y., Filippi J., Zerbib F., Savoye G., Nachury M., Moreau J., Delchier J.C., Cosnes J., Ricart E., Dewit O., Lopez-Sanroman A., Dupas J.L., Carbonnel F., Bommelaer G., Coffin B., Roblin X., Van Assche G., Esteve M., Färkkilä M., Gisbert J.P., Marteau P., Nahon S., de Vos M., Franchimont D., Mary J.Y., Colombel J.F., Lémann M: Groupe d'Etudes Thérapeutiques des Affections Inflammatoires Digestives. Ciclosporin versus infliximab in patients with severe ulcerative colitis refractory to intravenous steroids: a parallel,open-label randomised controlled trial. Lancet. 2012 Dec 1; 380(9857): 1909-15.

Lek. Paweł Rogalski
następny artykuł