Gastroenterologia Praktyczna, 1/2024

W numerze:

 • Wytyczne American College of Gastroenterology (ACG): alkoholowa choroba wątroby
 • Przerwanie ciągłości przewodu trzustkowego głównego w przebiegu chorób zapalnych trzustki – schemat postępowania diagnostyczno-terapeutycznego
 • Czy istnieje związek między narażeniem na mikroplastik i nanoplastik a chorobami przewodu pokarmowego?
 • Alkohol a ryzyko rozwoju nowotworów przewodu pokarmowego
 • Zmiany w przewodzie pokarmowym w przebiegu ostrego zatrucia rtęcią
 • Niepożądane odczyny poszczepienne z perspektywy prawnej

Cena: 27.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 4/2023

W numerze:

 • Artykuł przeglądowy: Nowe doniesienia dotyczące epidemiologii, patofizjologii, aspektów diagnostycznych i terapeutycznych eozynofilowego zapalenia przełyku i innych eozynofilowych chorób przewodu pokarmowego
 • Co nowego w diagnostyce i leczeniu angiodysplazji przewodu pokarmowego
 • Alkohol jako czynnik etiologiczny chorób układu pokarmowego
 • Genetyczne czynniki ryzyka w stłuszczeniu wątroby związanym z dysfunkcją metaboliczną
 • Ostre zatrucie paracetamolem u dzieci i młodzieży
 • Wyzwania diagnostyczne w poszukiwaniu ogniska pierwotnego nowotworu
 • Zapalenie jelita wywołane lekami immunosupresyjnymi – opis przypadku
 • Odpowiedzialność karna lekarza za błąd w sztuce medycznej

Cena: 27.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 3/2023

W numerze:

 
 • Wytyczne ACG: Diagnostyka i leczenie zwężeń dróg żółciowych American College of Gastroenterology
 • Aktualne miejsce leczenia endoskopowego w chorobie refluksowej przełyku
 • Stwardniające zapalenie dróg żółciowych zależne od IgG4 –
 • diagnostyka i leczenie
 • Archeony – znaczenie w fizjologii i patologii przewodu pokarmowego
 • Połknięcie magnesu przez dziecko – zalecenia Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN)
 • Ostre niekamicze zapalenie pęcherzyka żółciowego w przebiegu jednoczesnego zakażenia wirusem Epsteina-Barr, wirusami grypy, cytomegalii oraz zapalenia wątroby typu E. Opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
 • Dolegliwości bólowe w klatce piersiowej u młodej pacjentki z chorobą Leśniowskiego-Crohna

Cena: 27.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 2/2023

W numerze:

 • Diagnostyka i leczenie celiakii – aktualizacja wytycznych American College of Gastroenterology
 • Związek appendektomii z rozwojem i przebiegiem nieswoistych chorób zapalnych jelit
 • Zależność skuteczności leków stosowanych w gastroenterologii od procesów farmakokinetycznych
 • Rak żołądka związany z zakażeniem wirusem Epsteina-Barr
 • Endometrioza jelitowa
 • Badania czynnościowe dolnego odcinka przewodu pokarmowego u dzieci
 • Zespół tylnej odwracalnej encefalopatii (posterior reversible leukoencephalopathy syndrome – PRES) u pacjentki z chorobą Leśniowskiego-Crohna – opis przypadku
 • Pomoc osobom dotkniętym przemocą domową – rola lekarza 

Cena: 27.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 1/2023

W numerze:
 • Techniki endoskopowe w leczeniu powikłań miejscowych ostrego zapalenia trzustki
 • Hemobilia – aspekty kliniczne
 • Uchyłki górnego odcinka przewodu pokarmowego w praktyce klinicznej
 • Dźwięki jelitowe: postęp technologii i możliwości badania czynności przewodu pokarmowego
 • Eozynofilia u pacjenta z objawami gastrologicznymi – opis przypadku
 • Dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta

Cena: 27.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 4/2022

 • Żywienie w ostrym zapaleniu trzustki: kiedy, czym i jak
 • Jak rozpoznawać i leczyć zespół rozrostu bakteryjnego w jelicie cienkim – SIBO (small intestinal bacterial overgrowth)?
 • Wybrane enteropatie polekowe
 • Różne oblicza pszenicy – o czym warto pamiętać
 • Wodorowy i metanowy test oddechowy. Część II: Przydatność testów oddechowych u dzieci
 • Eozynofilowe zapalenie okrężnicy poprzedzające rozwój choroby Leśniowskiego-Crohna – opis przypadku i systematyczny przegląd piśmiennictwa
 • Lichenoid esophagitis – opis przypadku
 • Zakaz reklamy lekarzy w myśl zapisów Kodeksu Etyki Lekarskiej

Cena: 27.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 3/2022

 • Skuteczność diety eliminacyjnej w indukcji remisji u dorosłych pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna
 • Podsumowanie aktualnych wytycznych postępowania w zakażeniach Clostridioides difficile (IDSA/SHEA, ESCMID, ACG 2021)
 • Włóknienie jelitowe u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna – problemy diagnostyczne i terapeutyczne
 • Wodorowy i metanowy test oddechowy. Część I: ogólne zasady wykonania testu u dorosłych i dzieci
 • Przypadkowo wykryte mnogie torbiele trzustki – czy istnieje powód do niepokoju?
 • Wielotorbielowate zwyrodnienie wątroby – opis przypadku
 • Publiczna służba krwi. Zadania i obowiązki lekarza

Cena: 27.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 2/2022

 • Autoimmunologiczne zapalenie żołądka bez niedokrwistości złośliwej lub z niedokrwistością złośliwą: epidemiologia, czynniki ryzyka i postępowanie kliniczne
 • Niewydolność przewodu pokarmowego u pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym przewodu pokarmowego – czy zawsze konieczna jest interwencja żywieniowa?
 • Dieta bezlaktozowa u osób dorosłych – moda czy konieczność?
 • Diagnostyka i leczenie niedoboru witaminy D w aspekcie wybranych chorób układu pokarmowego
 • Eozynofilowe zapalenia przewodu pokarmowego w piśmiennictwie
 • Szpiczak plazmocytowy żołądka – opis przypadku
 • Połknięcie ciała obcego przez więźnia aresztu śledczego – opis przypadku
 • Stosowanie leków poza rejestracją (off-label). Warunki i zasady stosowania. Część II

Cena: 27.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 1/2022

 • Wielonarządowe implikacje niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby
 • Przełyk Barretta – postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w gabinecie gastroenterologa

 • Nieswoiste choroby zapalne jelit w czasach pandemii COVID-19
 •  Stwardniające zapalenie krezki – o czym powinniśmy pamiętać
 • Czy można zapobiegać zespołowi rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego?
 • Azytromycyna: alternatywa dla erytromycyny w stosowaniu przed pilną gastroskopią
 • Napad padaczkowy u pacjentki z zespołem Gardnera
 • Stosowanie leków poza rejestracją (off-label). Warunki i możliwości przepisywania. Część I
 

Cena: 27.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 4/2021

 • Stanowisko UEG na temat zapobiegania, wczesnego wykrywania i leczenia raka trzustki w XXI wieku
 • Rozrost bakteryjny jelita cienkiego (SIBO) – możliwości interwencji
 • Podwójna terapia biologiczna w nieswoistych chorobach zapalnych jelit
 • Zmiany na skórze okolicy głowy i szyi oraz objawy wewnątrzustne u pacjentów gastroenterologicznych
 • Rzadkie choroby spichrzeniowe – manifestacje ze strony przewodu pokarmowego. Choroba Fabry’ego
 • Czy należy zmienić terminologię niealkoholowej choroby stłuszczeniowej wątroby u dzieci i młodzieży?
 • Zapalenie jelita grubego u pacjentki z rozpoznanym zakażeniem koronawirusem SARS‑CoV‑2
 • Pokrzywka przewlekła jako powikłanie po COVID‑19 u pacjentki z chorobą Leśniowskiego‑Crohna
 • Ochrona danych osobowych pacjentów. Zasady prawne

Cena: 27.00 PLN