Gastroenterologia Praktyczna, 2/2016

  • Artykuł przeglądowy: potencjalne mechanizmy działania ryfaksyminy w leczeniu postaci biegunkowej zespołu jelita nadwrażliwego
  • Znaczenie badania histopatologicznego w rozpoznawaniu choroby refluksowej przełyku
  • Diagnostyka i leczenie encefalopatii wątrobowej u chorych z marskością wątroby; rekomendacje EASL i AASLD
  • Rola endoskopii w diagnostyce i leczeniu chorych z marskością wątroby
  • Cholangiopankreatoskopia – aktualne zastosowanie w chorobach dróg żółciowych i trzustki
  • Zdwojenie żołądka – rzadka przyczyna bólu brzucha u dzieci
  • Opóźnione krwawienie do jamy otrzewnej po terapeutycznej paracentezie
  • Dekslanzoprazol w leczeniu przewlekłego kaszlu jako pozaprzełykowego objawu choroby refluksowej przełyku
  • Zespół tętnicy krezkowej górnej
  • Pojęcie zdarzenia medycznego na przykładzie orzeczeń Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Wersja drukowana:

Cena: 22.00 PLN

Wersja eBook:

Cena: 19.00 PLN

Artykuł przeglądowy: potencjalne mechanizmy działania ryfaksyminy w leczeniu postaci biegunkowej zespołu jelita nadwrażliwego

Review article: potential mechanisms of action of rifaximin in the management of irritable bowel syndrome with diarrhoea

M. Pimentel

 

Komentarz: Prof. dr hab. n. med. Barbara Skrzydło-Radomańska

 

Znaczenie badania histopatologicznego w rozpoznawaniu choroby refluksowej przełyku

Contribution of histology to the diagnosis of gastroesophageal reflux disease

Dariusz Krzyczmanik, Agnieszka Wierzchniewska-Ławska, Anita Gąsiorowska

 

Diagnostyka i leczenie encefalopatii wątrobowej u chorych z marskością wątroby; rekomendacje EASL i AASLD

Diagnostics and treatment of hepatic encephalopathy in patients with cirrhosis; recommendations of EASL and AASLD

Marek Hartleb, Maciej Hartleb

 

Rola endoskopii w diagnostyce i leczeniu chorych z marskością wątroby

Role of endoscopy in diagnosis and treatment of patients with liver cirrhosis

Piotr Wosiewicz, Marek Hartleb

 

Cholangiopankreatoskopia – aktualne zastosowanie w chorobach dróg żółciowych i trzustki

Application of cholangiopancreatoscopy in biliopancreatic diseases

Krzysztof Kurek, Andrzej Baniukiewicz

 

Zdwojenie żołądka – rzadka przyczyna bólu brzucha u dzieci

Gastric duplication – an uncommon cause of abdominal pain in children

Anita Gawlik‑Scisło, Aleksandra Jasińska, Michał Brzewski, Aleksandra Banaszkiewicz

 

Opóźnione krwawienie do jamy otrzewnej po terapeutycznej paracentezie

Marek Hartleb, Ewa Kosiorowska

 

Dekslanzoprazol w leczeniu przewlekłego kaszlu jako pozaprzełykowego objawu choroby refluksowej przełyku

Dorota Waśko‑Czopnik

 

Zespół tętnicy krezkowej górnej

Joanna Pilch‑Kowalczyk

 

Pojęcie zdarzenia medycznego na przykładzie orzeczeń Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Rafał Patryn

 

Warto przeczytać

 

Program edukacyjny – Gastroenterologia Praktyczna

Wojciech Kosikowski

Artykuł przeglądowy: potencjalne mechanizmy działania ryfaksyminy w leczeniu postaci biegunkowej zespołu jelita nadwrażliwego
Review article: potential mechanisms of action of rifaximin in the management of irritable bowel syndrome with diarrhoea
M. Pimentel
Tłum.: Krzysztof Kurek

Streszczenie:
Wprowadzenie: Udział mikrobiomu jelitowego w patofizjologii zespołu jelita nadwrażliwego (irritable bowel syndrome – IBS) potwierdzono licznymi badaniami obejmującymi różnice w mikrobiomie błony śluzowej oraz w stolcu pomiędzy pacjentami z IBS oraz osobami zdrowymi, występowaniem IBS po przebytych infekcjach oraz skutecznością niektórych probiotyków i antybiotyków o działaniu miejscowym (np. ryfaksyminy).
Cel: Przegląd danych z piśmiennictwa dotyczących zastosowania ryfaksyminy w IBS oraz potencjalnych mechanizmów działania leku.
Metody: Przegląd danych z piśmiennictwa przeprowadzono z wykorzystaniem terminów: „ryfaksymina”, „zespół jelita nadwrażliwego” oraz „mechanizm działania”.
Wyniki: Ryfaksymina została zarejestrowana do leczenia biegunkowej postaci IBS w 2015 r. W przeciwieństwie do innych obecnie dostępnych metod leczenia IBS wymagających codziennego stosowania w celu utrzymania efektów leczenia, 2-tygodniowa terapia ryfaksyminą skutkuje złagodzeniem objawów choroby, które utrzymuje się ≥ 12 tygodni po zakończeniu leczenia. Wydaje się zatem prawdopodobne, że mechanizmy działania ryfaksyminy mogą być szersze niż bezpośredni efekt antybakteryjny. Dane z literatury wskazują, że w grupie pacjentów z IBS ryfaksymina może obniżać prozapalną odpowiedź organizmu gospodarza na produkty metabolizmu bakterii. W przypadku niektórych chorych udział w patogenezie objawów typowych dla IBS może mieć zespół przerostu bakteryjnego jelita cienkiego (small intestinal bacterial overgrowth – SIBO). Z uwagi na dużą rozpuszczalność ryfaksyminy w jelicie cienkim omawiany lek może przywracać mikrobiom jelitowy do stanu prawidłowego. Zgodnie z tą hipotezą w grupie pacjentów z SIBO ryfaksymina wywiera efekt przeciwbakteryjny.
Wnioski: Przywrócenie prawidłowego mikrobiomu jelitowego za pomocą ryfaksyminy może prowadzić do obniżenia fermentacji bakteryjnej oraz do złagodzenia objawów klinicznych IBS.
Komentarz: Prof. dr hab. n. med. Barbara Skrzydło-Radomańska
 
Znaczenie badania histopatologicznego w rozpoznawaniu choroby refluksowej przełyku
Contribution of histology to the diagnosis of gastroesophageal reflux disease
Dariusz Krzyczmanik, Agnieszka Wierzchniewska-Ławska, Anita Gąsiorowska
 
Streszczenie:
Rozpoznanie choroby refluksowej przełyku u większości pacjentów ustala się na podstawie badania podmiotowego. Jest to jednak możliwe wówczas, gdy badany uskarża się wyłącznie na zgagę i nie stwierdza się nieprawidłowości w kierunkowym badaniu fizykalnym. W każdym innym przypadku należy przeprowadzić wybrane badania diagnostyczne w celu ustalenia stopnia i rozległości istniejących nieprawidłowości w obrębie przełyku. Podstawowym i najbardziej dostępnym badaniem jest gastroskopia, która ocenia obecność zmian makroskopowych pod postacią ubytków błony śluzowej, ale także umożliwia pobranie wycinków w celu oceny mikroskopowej. W niniejszej pracy omówiono zmiany mikroskopowe w obrębie błony śluzowej przełyku u osób z chorobą refluksową oraz podjęto próbę oceny przydatności badania histopatologicznego w diagnostyce nadżerkowej i nienadżerkowej postaci choroby.
 
Abstract:
Diagnosis of the gastroesophageal reflux disease in the majority of patients is based on their symptoms. However, this is only possible when patients report only heartburn and have no other evidence of abnormalities in their physical examination. Otherwise, it is necessary to perform specific diagnostic tests to estimate the degree of inflammation in the esophagus. Endoscopy is the basic test which evaluates the presence of the erosions and allows biopsy for histological evaluation. This review evaluates the current knowledge about the recognition of histologic esophageal mucosal changes in patients with erosive and nonerosive gastroesophageal reflux disease and analyzes the technical factors relevant to their interpretation.
Słowa kluczowe: choroba refluksowa przełyku, zapalenie przełyku, badanie histopatologiczne
Key words: gastroesophageal reflux disease, esophagitis, histopathology
 
Diagnostyka i leczenie encefalopatii wątrobowej u chorych z marskością wątroby; rekomendacje EASL i AASLD
Diagnostics and treatment of hepatic encephalopathy in patients with cirrhosis; recommendations of EASL and AASLD
Marek Hartleb, Maciej Hartleb
 
Streszczenie:
Encefalopatia wątrobowa (HE) jest jednym z poważniejszych powikłań chorób wątroby, które dramatycznie pogarsza stan ogólny chorych i zwiększa ryzyko zgonu z przyczyn wątrobowych, niezależnie od punktacji skali MELD. HE definiuje się jako występowanie zaburzeń neuropsychiatrycznych u chorego z wrotno-systemowym krążeniem obocznym z obecnością lub bez obecności marskości wątroby. Patogeneza HE wydaje się wieloczynnikowa, lecz najważniejsze znaczenie przypisuje się zwiększonej ekspozycji mózgu na amoniak. Minimalna HE w odróżnieniu od jawnej HE jest chorobą słabo zdefiniowaną i trudno rozpoznawalną. Stan ten jednak pogarsza jakość życia pacjentów oraz jest zapowiedzią rozwoju powikłań marskości, w tym jawnej HE, a także wiąże się z ryzykownymi zachowaniami w prowadzeniu pojazdów mechanicznych. Leczenie HE koncentruje się na zmniejszeniu stężenia amoniaku we krwi. Obecnie akceptowanymi lekami w terapii i prewencji jawnej HE są niewchłanialne z przewodu pokarmowego dwucukry (laktuloza, laktytol) oraz ryfaksymina. W pracy przedstawiono rekomendacje Europejskiego i Amerykańskiego Towarzystwa Hepatologicznego (EASL i AASLD) na temat diagnostyki i leczenia HE u chorych z marskością wątroby.
 
Abstract:
Hepatic encephalopathy (HE) is a one of most serious complications of liver disease that leads to significant morbidity and mortality from hepatic causes, independently of MELD score. HE is defined by an altered neuropsychiatric status in the setting of portosystemic shunting, with or without cirrhosis. The pathogenesis of HE is probably multifactorial, but increased exposure of the brain to ammonia is thought to play an essential role. In contrast to overt HE the minimal HE is poorly defined and remains diagnostically challenging. This state deteriorates quality of life and predicts development of liver disease complications, including overt HE, and is associated with risky driving behaviors. Medical therapies are typically focused on reducing serum ammonia concentration. Two medications, non-absorbable disaccharides (lactulose, lactytol) and rifaximin, are currently approved for the treatment of HE. In this article the recommendations of European and American hepatological societies (EASL and AASLD) on diagnosis and treatment of HE in patients with cirrhosis have been presented.
Słowa kluczowe: encefalopatia wątrobowa, marskość wątroby, laktuloza, ryfaksymina
Key words: hepatic, encephalopathy, liver cirrhosis, lactulose, rifaximin
 
Rola endoskopii w diagnostyce i leczeniu chorych z marskością wątroby
Role of endoscopy in diagnosis and treatment of patients with liver cirrhosis
Piotr Wosiewicz, Marek Hartleb
 
Streszczenie:
Marskość wątroby i nadciśnienie wrotne generują wiele następstw klinicznych dotyczących przewodu pokarmowego, których diagnostyka i leczenie w znacznej części opierają się na metodach endoskopowych. Powszechnie uważa się, że ryzyko powikłań zabiegów endoskopowych w tej grupie chorych jest wysokie. W niniejszej pracy przedstawiono wskazania do badań endoskopowych u chorych z marskością wątroby oraz zalecenia dotyczące leczenia żylaków przełyku/żołądka, żylaków ektopowych oraz zmian śluzówkowych. W dalszej części omówiono zagadnienia związane z bezpieczeństwem zabiegów endoskopowych w marskości wątroby, w szczególności biopsji kleszczykowej, polipektomii, dyssekcji podśluzowkowej, mukozektomii, endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej, koagulacji w plazmie argonowej, ultrasonografii endoskopowej oraz endoskopii kapsułkowej. W ostatniej części przedstawiono rolę endoskopii w diagnostyce i leczeniu powikłań związanych z transplantacją wątroby.
 
Abstract:
Cirrhosis and portal hypertension generate a range of clinical consequences in gastrointestinal tract, for which the diagnosis and treatment are to a large extent based on endoscopic procedures. It is widely believed that the risk of complications of endoscopic procedures in this group of patients is high. In this article we presented the indications for endoscopy in patients with liver cirrhosis, and recommendations for treatment of esophageal/gastric varices, ectopic varices and mucosal lesions. Furthermore, we discussed issues related to the safety of endoscopic procedures in cirrhosis, in particular mucosal forceps biopsy, polypectomy, submucosal dissection, mucosectomy, endoscopic retrograde cholangiopancreatography, argon plasma coagulation, endoscopic ultrasound and capsule endoscopy. Finally we presented the role of endoscopy in the diagnosis and treatment of complications associated with liver transplantation.
Słowa kluczowe: endoskopia diagnostyczna, endoskopia terapeutyczna, marskość wątroby, nadciśnienie wrotne
Key words: diagnostic endoscopy, therapeutic endoscopy, liver cirrhosis, portal hypertension
 
Cholangiopankreatoskopia – aktualne zastosowanie w chorobach dróg żółciowych i trzustki
Application of cholangiopancreatoscopy in biliopancreatic diseases
Krzysztof Kurek, Andrzej Baniukiewicz
 
Streszczenie:
Cholangiopankreatoskopia jest przydatnym narzędziem w diagnostyce i leczeniu licznych chorób dróg żółciowych i trzustkowych. Przezustna cholangiopankreatoskopia może być przeprowadzona za pomocą cholangioskopu wprowadzanego przez kanał roboczy duodenoskopu, a także za pomocą cienkiego endoskopu, wprowadzanego bezpośrednio do dróg żółciowych i trzustkowych. Głównym wskazaniem do przeprowadzenia diagnostycznej cholangiopankreatoskopii jest różnicowanie zwężeń dróg żółciowych o niejasnym charakterze oraz pobieranie biopsji celowanej, podczas gdy główne wskazania terapeutyczne stanowią litotrypsja trudnych złogów oraz drenaż dróg żółciowych. W niniejszej pracy przeglądowej omówiono aktualne zastosowanie cholangiopankreatoskopii w chorobach dróg żółciowych i trzustki.
 
Abstract:
Cholangiopancreatoscopy is valuable tool for diagnosis and treatment of numerous biliopancreatic disorders. Peroral cholangiopancreatoscopy can be performed by using a cholangioscope that is advanced through the working channel of a duodenoscope, or by insertion of an ultra-slim endoscope directly into the biliopancreatic tree. Differentiation between benign and malignant intraductal strictures and targeting biopsies are the main diagnostic indications while lithotripsy of difficult bile duct stones and direct biliary drainage are the main therapeutic indications for cholangiopancreatoscopy. In the current review we discussed the clinical applications of cholangiopancreatoscopy in biliopancreatic diseases.
Słowa kluczowe: cholangiopankreatoskopia, cholangioskopia bezpośrednia, kamica dróg żółciowych, choroby dróg żółciowych, zwężenia dróg żółciowych o nieokreślonym charakterze
Key words: cholangiopancreatoscopy, direct cholangioscopy, bile duct stones, biliary tract diseases, indeterminate biliary strictures
 
Zdwojenie żołądka – rzadka przyczyna bólu brzucha u dzieci
Gastric duplication – an uncommon cause of abdominal pain in children
Anita Gawlik-Scisło, Aleksandra Jasińska, Michał Brzewski, Aleksandra Banaszkiewicz
 
Streszczenie:
Przedstawiono zdwojenie żołądka jako rzadką przyczynę bólu brzucha u 11-letniego chłopca. Zdwojenie żołądka jest wadą wrodzoną, która stanowi 2-8% wszystkich zdwojeń przewodu pokarmowego. Do najczęstszych objawów tej anomalii należą nudności, wymioty i bole brzucha, a rzadko występującymi objawami są ucisk na sąsiadujące narządy oraz częściowa lub całkowita niedrożność odźwiernika. Rozpoznanie opiera się na badaniach obrazowych. Leczenie jest operacyjne, a rokowanie dobre.
 
Abstract:
Our report presents the case of 11-year old boy with a rare cause of abdominal pain – gastric duplication. Gastric duplication is uncommon congenital anomaly that constitutes 2-8% of all digestive tract duplications. The most frequent symptoms are nausea, vomiting and abdominal pain, and rarely occurring symptoms are compressive effects on other organs and partial or complete pyloric obstruction. Diagnosis of gastric duplications is based on imaging examinations. Treatment requires surgical intervention and the prognosis is good.
Słowa kluczowe: zdwojenie przewodu pokarmowego, zdwojenie żołądka, wady wrodzone przewodu pokarmowego, ból brzucha u dzieci
Key words: digestive tract duplication, gastric duplication, congenital anomalies of digestive tract, abdominal pain in children