Gastroenterologia Praktyczna, 1/2017

  • Żylaki przełyku i żołądka: aspekty historyczne, systemy klasyfikacji i oceny – wszystko, co warto wiedzieć, w jednym miejscu
  • Diagnostyka obrazowa powikłań pooperacyjnych po przeszczepieniu wątroby
  • Mechanizmy działania wedolizumabu w terapii nieswoistych chorób zapalnych jelit
  • Polip hiperplastyczny jelita grubego rozpoznany w badaniu PET/MR – opis przypadku
  • Przewlekła terapia ryfaksyminą objawowej encefalopatii wątrobowej – opis przypadku
  • Zapalenie jelit indukowane białkami pokarmowymi u dzieci
  • Biegunka i duża utrata masy ciała u kobiety z „pancernym” jelitem
  • Olbrzymi naczyniak torbielowaty wątroby
  • Czy istnieje psychogenny ból brzucha w ciąży?
  • Powinności etyczne i obowiązki prawne wykonywania zawodu lekarza. Postępowanie z pacjentem – część I

Wersja eBook:

Cena: 19.00 PLN

Żylaki przełyku i żołądka: aspekty historyczne, systemy klasyfikacji i oceny – wszystko, co warto wiedzieć, w jednym miejscu

Oesophageal and gastric varices: historical aspects, classification and grading: everything in one place

Cyriac Abby Philips, Amrish Sahney

Diagnostyka obrazowa powikłań pooperacyjnych po przeszczepieniu wątroby

Imaging panorama in postoperative complications after liver transplantation

Binit Sureka, Kalpana Bansal, S. Rajesh, Amar Mukund, Viniyendra Pamecha, Ankur Arora

Mechanizmy działania wedolizumabu w terapii nieswoistych chorób zapalnych jelit

Vedolizumab – mode of action in the treatment of inflammatory bowel disease

Piotr Eder

Polip hiperplastyczny jelita grubego rozpoznany w badaniu PET/MR – opis przypadku

Colorectal hyperplastic polyp diagnosed with PET/MR – case report

Zbigniew Kula, Krzysztof Kula, Bogdan Małkowski

Przewlekła terapia ryfaksyminą objawowej encefalopatii wątrobowej – opis przypadku

Chronic treatment of overt hepatic encephalopathy with rifaximin – case raport

Anatol Panasiuk, Agnieszka Czauż‑Andrzejuk

Zapalenie jelit indukowane białkami pokarmowymi u dzieci

Food protein-induced enterocolitis syndrome in children

Beata Cudowska, Dariusz M. Lebensztejn

Biegunka i duża utrata masy ciała u kobiety z „pancernym” jelitem

Marek Hartleb, Marek Waluga, Agnieszka Budzyńska, Krzysztof Polczyk, Joanna Pilch‑Kowalczyk

Olbrzymi naczyniak torbielowaty wątroby

Marek Hartleb, Robert Król

Czy istnieje psychogenny ból brzucha w ciąży?

Marek Hartleb, Andrzej Witek

Powinności etyczne i obowiązki prawne wykonywania zawodu lekarza. Postępowanie z pacjentem – część I

Rafał Patryn

 

Warto przeczytać

 

 

Żylaki przełyku i żołądka: aspekty historyczne, systemy klasyfikacji i oceny – wszystko, co warto wiedzieć, w jednym miejscu
Oesophageal and gastric varices: historical aspects, classification and grading: everything in one place
Cyriac Abby Philips, Amrish Sahney
 
Streszczenie
Znajomość zasad postępowania w przypadku obecności żylaków przełyku i żołądka jest kluczowa w leczeniu nadciśnienia wrotnego. Powstało wiele klasyfikacji i metod oceny ich zaawansowania w rożnych rejonach świata. W artykule omówiono najczęściej stosowane wraz z historycznymi aspektami ich powstania przy użyciu tabel i osi czasu. Artykuł zapewnia też możliwość poznania ewolucji wiedzy o nadciśnieniu wrotnym i chorobie żylakowej.
Słowa kluczowe: żylaki przełyku, żylaki żołądka, klasyfikacje, nadciśnienie wrotne

 
Diagnostyka obrazowa powikłań pooperacyjnych po przeszczepieniu wątroby
Imaging panorama in postoperative complications after liver transplantation
Binit Sureka, Kalpana Bansal, S. Rajesh, Amar Mukund, Viniyendra Pamecha, Ankur Arora
 
Streszczenie
Wątroba jest pod względem częstości drugim po nerkach litym narządem poddawanym transplantacji, co dowodzi powszechności i wagi problemu chorób wątroby na świecie. Wraz z postępami w zakresie chirurgii, onkologii i metod obrazowania ortotopowe przeszczepienie wątroby stało się metodą leczenia pierwszego wyboru dla wielu osób w schyłkowym okresie choroby wątroby. Badanie ultrasonograficzne jest najbardziej ekonomiczną metodą obrazowania pooperacyjnych zbiorników płynowych i powikłań naczyniowych. Tomografia komputerowa (TK) jest stosowana w celu potwierdzenia i uściślenia nieprawidłowości stwierdzonych w badaniu ultrasonograficznym oraz w rozpoznawaniu powikłań płucnych. Obrazowanie za pomocą rezonansu magnetycznego (magnetic resonance imaging – MRI) stosuje się w celu diagnostyki powikłań żółciowych, wycieków żółci i powikłań neurologicznych. Artykuł ten ilustruje możliwości diagnostycznego obrazowania różnorodnych powikłań, z którymi można się spotkać w okresie pooperacyjnym po przeszczepieniu wątroby.
Słowa kluczowe: przeszczepienie wątroby, powikłania pooperacyjne, obrazowanie

 
Mechanizmy działania wedolizumabu w terapii nieswoistych chorób zapalnych jelit
Vedolizumab – mode of action in the treatment of inflammatory bowel disease
Piotr Eder
 
Streszczenie
Jednym z kluczowych etapów decydujących o postępie reakcji zapalnej w ścianie przewodu pokarmowego w przebiegu nieswoistych chorób zapalnych jelit (NChZJ) jest transmigracja aktywowanych limfocytów ze światła naczyń krwionośnych do przestrzeni pozanaczyniowej. Proces ten jest w głównej mierze regulowany poprzez interakcję między integryną α4β7 na powierzchni limfocytów a cząsteczką MAdCAM‑1 (mucosal addressin cell adhesion molecule‑1) na komórkach śródbłonka naczyniowego. Wedolizumab to monoklonalne przeciwciało, które hamuje omawiane zjawiska poprzez specyficzne wiązanie integryny α4β7. Molekuła ta charakteryzuje się dużą skutecznością w terapii NChZJ, a także bardzo dobrym profilem bezpieczeństwa. Związane jest to z unikatowym mechanizmem działania leku, którego wpływ immunomodulujący dotyczy niemal wyłącznie tkanek przewodu pokarmowego. W niniejszej pracy omówiono szczegóły zjawisk molekularnych, indukowanych przez leki antyintegrynowe, ze szczególnym uwzględnieniem wedolizumabu.
 
Abstract
Migration of activated leukocytes from the intravascular space to intestinal tissues is a crucial phenomenon in the pathogenesis of inflammation in inflammatory bowel disease (IBD). Vedolizumab is a novel monoclonal antibody which down‑regulates this proces by binding to α4β7 integrin on the lymphocytes and blocking its interaction with mucosal addressin cell adhesion molecule‑1, expressed on endothelial cells in vessels of the gastrointestinal wall. This unique mechanism of action provides high tissue selectivity and does not alter the immune response in other, extraintestinal locations. Recently, a very good efficacy and an excellent safety profile of vedolizumab in the treatment of IBD have been shown in clinical trials. In the current paper mechanisms of action of anti‑integrin molecules are presented, with emphasis on vedolizumab as a new potent anti‑inflammatory agent for the therapy of IBD.
Słowa kluczowe: wedolizumab, choroba Leśniowskiego‑Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, nieswoiste choroby zapalne jelit, leczenie biologiczne
Key words: vedolizumab, Crohn’s disease, ulcerative colitis, inflammatory bowel disease, biological therapy

 
Polip hiperplastyczny jelita grubego rozpoznany w badaniu PET/MR – opis przypadku
Colorectal hyperplastic polyp diagnosed with PET/MR – case report
Zbigniew Kula, Krzysztof Kula, Bogdan Małkowski
 
Streszczenie
Pozytonowa tomografia emisyjna w połączeniu z tomografią komputerową (PET/TK) jest znaną i docenianą metodą badań obrazowych, zwłaszcza w onkologii. Obecnie coraz częstsze zastosowanie znajduje również połączenie badania PET i rezonansu magnetycznego (PET/MR). Wraz ze wzrastającą liczbą wykonywanych badań PET zwiększa się liczba osób, u których stwierdza się incydentalny wychwyt 18-fluorodezoksyglukozy (18-FDG) w jelicie grubym. Przedstawiono przypadek bezobjawowego 44-letniego mężczyzny, u którego w komercyjnie wykonanym badaniu PET/MR stwierdzono ogniskowy wychwyt radiofarmaceutyku w litej zmianie zlokalizowanej w esicy. W trakcie kolonoskopii stwierdzono i usunięto 2 polipy esicy, które w badaniu histopatologicznym okazały się polipami hiperplastycznymi. Ogniskowy wychwyt 18-FDG w jelicie grubym w badaniu PET/MR jest wskazaniem do wykonania kolonoskopii.
Abstract
Positron emission tomography combined with computed tomography (PET/CT), is now accepted as a powerful imaging modality, especially in the field of oncology. At present the fusion of PET and magnetic resonance (PET/MR) is gaining in popularity as the method searching for suspected lesions in the human body. We present a 44 years-old asymptomatic patient with focal uptake of 18-fluorodeoxyglucose (18-FDG) in the sigmoid colon on commercial prophylactic PET/MR study. At colonoscopy two sigmoid polyps were found and removed. The result of histopathological examination was hyperplastic polyps. Focal uptake of 18-FDG in large bowel is an indication for colonoscopy.
Słowa kluczowe: PET/TK, PET/MR, polipy jelita grubego, rak jelita grubego
Key words: PET/CT, PET/MR, colorectal polyp, colorectal cancer

 
Przewlekła terapia ryfaksyminą objawowej encefalopatii wątrobowej – opis przypadku
Chronic treatment of overt hepatic encephalopathy with rifaximin – case raport
Anatol Panasiuk, Agnieszka Czauż‑Andrzejuk
 
Streszczenie
Artykuł jest opisem obserwacji chorego z jawną klinicznie encefalopatią wątrobową w trakcie długotrwałego stosowania ryfaksyminy. Efektem 6‑miesięcznej kuracji była normalizacja stężenia amoniaku, a tym samym zmniejszenie nasilenia objawów neurologicznych.
 
Abstract
This article describes the results of long‑term treatment of overt hepatic encephalopathy with rifaximin. An effect of 6 months therapy was normalization of ammonia serum level that led to amelioration of neurological symptoms.
Słowa kluczowe: marskość wątroby, encefalopatia, ryfaksymina
Key words: liver cirrhosis, encephalopathy, rifaximin

 
Zapalenie jelit indukowane białkami pokarmowymi u dzieci
Food protein-induced enterocolitis syndrome in children
Beata Cudowska, Dariusz M. Lebensztejn
 
Streszczenie:
Zapalenie jelit indukowane białkami pokarmowymi jest ciężką, IgE-niezależną alergią przewodu pokarmowego, która w postaci ostrej manifestuje się intensywnymi, nawracającymi wymiotami, często współistniejącymi z biegunką, prowadzącymi do odwodnienia i patologicznej senności. W postaci przewlekłej dominuje utrata łaknienia i niedobór masy ciała. Choroba występuje najczęściej u niemowląt, a główną przyczyną dolegliwości jest nadwrażliwość na białka mleka krowiego, soi, ryżu, rzadziej na inne alergeny pokarmowe. Diagnostyka opiera się na obecności objawów klinicznych występujących po spożyciu pokarmu i ich ustąpieniu po eliminacji szkodliwych alergenów z diety.
 
Abstract
Food protein-induced enterocolitis syndrome (FPIES) is a severe non-immunoglobulin E (IgE)-mediated gastrointestinal food hypersensitivity that in an acute form manifests as intensive, repetitive vomiting, often with diarrhea, leading to dehydration and lethargy. In a chronic form dominates weight loss and failure to thrive. This disease primarily affects infants and is most commonly caused by cow’s milk, soy, rice proteins; although other food allergens can be triggers. The diagnosis is based upon the presence of consistent clinical features with improvement following withdrawal of the suspected causal allergens.
Słowa kluczowe: zapalenie jelit indukowane pokarmem, IgE-niezależna alergia na pokarm
Key words: food protein induced enterocolitis syndrome, non-IgE-mediated food allergy

 
Biegunka i duża utrata masy ciała u kobiety z „pancernym” jelitem
Marek Hartleb, Marek Waluga, Agnieszka Budzyńska, Krzysztof Polczyk, Joanna Pilch‑Kowalczyk

 
Olbrzymi naczyniak torbielowaty wątroby
Marek Hartleb, Robert Król

 
Czy istnieje psychogenny ból brzucha w ciąży?
Marek Hartleb, Andrzej Witek