Gastroenterologia Praktyczna, 2/2013

  • Wyniki kliniczne i postępowanie w nieswoistych chorobach zapalnych jelit u starszych pacjentów
  • Wytyczne Grupy Roboczej Konsultanta Krajowego w dziedzinie Gastroenterologii i Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii dotyczące postępowania z pacjentem z chorobą Leśniowskiego-Crohna
  • Rola mikroflory jelitowej w zdrowiu i chorobie
  • Postępowanie w przypadkach endoskopii powikłanej perforacją przewodu pokarmowego


Wyniki kliniczne i postępowanie w nieswoistych chorobach zapalnych jelit u starszych pacjentów 
Clinical Outcomes and Management of Inflammatory Bowel Disease in the Older Patient
Christina Y. Ha, Seymour Katz 

Komentarz: Prof. dr hab. n. med. Witold Bartnik
 
Wytyczne Grupy Roboczej Konsultanta Krajowego w dziedzinie Gastroenterologii i Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii dotyczące postępowania z pacjentem z chorobą Leśniowskiego-Crohna 
Guidelines for the management of Crohn’s disease. Recommendations of the Working Group of the Polish National Consultant in Gastroenterology and the Polish Society of Gastroenterology

 
Rola mikroflory jelitowej w zdrowiu i chorobie 
Role of intestinal microflora in health and disease
Piotr Radwan, Barbara Skrzydło-Radomańska
 
Postępowanie w przypadkach endoskopii powikłanej perforacją przewodu pokarmowego 
Management of endoscopy complicated with gastrointestinal perforation
Krzysztof Kurek, Andrzej Baniukiewicz
 
Wewnątrzprzewodowe brodawkowe nowotwory śluzowe trzustki - przegląd piśmiennictwa 
Intraductal papillary mucinous neoplasms - review of the literature
Adam Markowski
 
Opis przypadku 
Wrodzona sferocytoza i zespół Gilberta jako przyczyny uszkodzenia przewodów żółciowych z obecnością wewnątrzwątrobowych złogów żółciowych 
Hereditary spherocytosis and Gilbert syndrome as a cause of destructive cholangiopathy with intraductal Stones
Marek Hartleb, Grzegorz Boryczka, Ewa Nowakowska-Duława, Tomasz Marek, Piotr Wosiewicz
 
Pytania do specjalisty Gastroenterologia Pediatryczna 
Anna Stolarczyk
 
Dział porad prawno-ekonomicznych 
Zgoda pacjenta na zastosowanie proponowanych metod leczniczych 
Andrzej Jakubiec
  
Nowości Książkowe 
Warto przeczytać
 
Program edukacyjny – Gastroenterologia Praktyczna 
Wojciech Kosikowski
 

Wyniki kliniczne i postępowanie w nieswoistych chorobach zapalnych jelit u starszych pacjentów
Clinical Outcomes and Management of Inflammatory Bowel Disease in the Older Patient
Christina Y.Ha, Seymour Katz
 
Streszczenie
Leczenie nieswoistych zapalnych chorób jelit u starszych osób wykracza poza zagadnienia związane z przewodem pokarmowym. Współistniejące choroby, polipragmazja, stan czynnościowy i wydolność fizyczna mogą wpływać na przebieg choroby, odpowiedź na leczenie i jakość życia. U starszych pacjentów z IBD mających większe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych terapii, aktualne punkty końcowe leczenia mogą nie znajdować zastosowania. W tym artykule skupiono się na ostatnich badaniach dotyczących historii naturalnej, przebiegu klinicznego i wyników leczenia w grupie starszych pacjentów z IBD. 
 
Słowa kluczowe: Osoby starsze, choroba Crohn’a, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, polipragmazja, choroby współistniejące, poważne infekcje, śmiertelność, chorobowość, chłoniak, rak skóry (nonmelanoma), rak jelita grubego.
 

Wytyczne Grupy Roboczej Konsultanta Krajowego w dziedzinie Gastroenterologii i Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii dotyczące postępowania z pacjentem z chorobą Leśniowskiego-Crohna 
Guidelines for the management of Crohn’s disease. Recommendations of the Working Group of the Polish National Consultant in Gastroenterology and the Polish Society of Gastroenterology
 
Streszczenie
Przedstawione opracowanie zawiera 42 zalecenia dotyczące diagnostyki, rozpoznawania i leczenia, zarówno farmakologicznego, jak i chirurgicznego, choroby Leśniowskiego-Crohna u dorosłych. Każde zalecenie zostało poddane głosowaniu członków Grupy Roboczej Konsultanta Krajowego w dziedzinie Gastroenterologii i Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Poszczególne wytyczne oceniano w pięciostopniowej skali, gdzie A oznacza pełną akceptację treści danego zalecenia, B – akceptację z pewnym zastrzeżeniem, C – akceptację z poważnym zastrzeżeniem, D – odrzucenie z pewnym zastrzeżeniem oraz E – odrzucenie w całości. Wyniki głosowania wraz z komentarzem zostały umieszczone przy każdym zaleceniu.
 
Abstract
This paper discusses 42 statements on the diagnosis and treatment of Crohn’s disease in adults. Treatment statements report recommendations on medical treatment and surgery. The members of the Working Group of the Polish National Consultant in Gastroenterology and the Polish Society of Gastroenterology voted on the statements using a 5-grade score, where A meant total approval, B approval with any exception, C approval with serious exception, D disapproval with any exception and E total disapproval. Results of the voting are presented with a brief comment on each statement.
 
Słowa kluczowe: choroba Leśniowskiego-Crohna, endoskopia, tiopuryny, leki anty-TNF
Key words: Crohn’s disease, endoscopy, thiopurines, anti-TNF
  

Rola mikroflory jelitowej w zdrowiu i chorobie
Role of intestinal microflora in health and disease
Piotr Radwan, Barbara Skrzydło-Radomańska
 
Streszczenie 
Przewód pokarmowy człowieka zasiedlają liczne mikroorganizmy, z tysiącami gatunków bakterii, grzybów i wirusów. Mikroflora jelitowa tworzy złożony ekosystem, pozostający w wielu symbiotycznych relacjach z makroorganizmem. Drobnoustroje odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu zdrowia, a niekiedy także w powstawaniu chorób u gospodarza, poprzez modulowanie jelitowego systemu immunologicznego oraz udziałowi w procesach metabolicznych. W artykule przedstawiono niektóre ogólne aspekty dotyczące mikroflory jelitowej oraz jej możliwego udziału w patogenezie nieswoistych zapaleń jelit, zespołu jelita nadwrażliwego i otyłości.  
 
Abstract
Human gastrointestinal tract is colonized by numerous microorganisms, comprising thousands of species of bacteria, fungi and viruses. Intestinal microflora forms a highly complex ecosystem with multiple symbiotic relations with the macroorganism. Microbiota play a key role in the health and disease of the host, by modulating the intestinal immune system and controlling many metabolic functions. This overview focuses on the some general aspects of the intestinal microorganisms and their possible contribution to the development of inflammatory bowel disease, irritable bowel syndrome and obesity.
 
Słowa kluczowe: mikroflora jelitowa, nieswoiste zapalenia jelit, zespół jelita nadwrażliwego, otyłość
Key words: intestinal microflora, inflammatory bowel disease, irritable bowel syndrome, obesity
 

Postępowanie w przypadkach endoskopii powikłanej perforacją przewodu pokarmowego
Management of endoscopy complicated with gastrointestinal perforation
Krzysztof Kurek, Andrzej Baniukiewicz 

Streszczenie

Perforacja jest względnie rzadkim, aczkolwiek poważnym powikłaniem endoskopii przewodu pokarmowego. Ciągle dyskusyjne pozostaje właściwe leczenie chorych z tym powikłaniem, gdyż brak jest powszechnie ustalonych schematów postępowania w przypadku perforacji. Tradycyjnie perforacja przewodu pokarmowego była leczona operacyjnie. Rozwój narzędzi i technik endoskopowych, stosowanych w celu zamykania perforacji sprawił, że obecnie w większości przypadków właściwym postępowaniem może być leczenie zachowawcze. Chirurgiczne zaopatrzenie perforacji jest konieczne w przypadkach chorych, u których techniki endoskopowe były nieskuteczne lub perforację rozpoznano zbyt późno. W poniższej pracy zaproponowano metody postępowania w przypadkach endoskopii powikłanej perforacją przewodu pokarmowego. 
 
Abstract
Perforation is relatively uncommon, but serious complication of gastrointestinal endoscopy. There are no universally accepted strategies for perforation management and appropriate treatment of patients with this complication is still debatable. Traditionally, gastrointestinal perforation was treated surgically. With the development of endoscopic devices and techniques in most cases of perforation endoscopic and conservative treatment is adequate. Surgical repair of perforation is required in patients in whom endoscopic management was unsuccessful or diagnosis of perforation was delayed. The following paper proposes a management of endoscopy complicated with gastrointestinal perforation.
 
Słowa kluczowe: klipsy, leczenie endoskopowe, perforacja przewodu pokarmowego, protezy
Key words: clips, endocsopic treatment, gastrointestinal perforation, stents
 

Wewnątrzprzewodowe brodawkowe nowotwory śluzowe trzustki – aspekty praktyczne
Intraductal papillary mucinous neoplasms – practical aspects
Adam Markowski 

Streszczenie

Wewnątrzprzewodowy brodawkowy nowotwór śluzowy trzustki (intraductal papillary mucinous neoplasm - IPMN) jest najczęstszym nowotworem torbielowatym trzustki. Zwykle lokalizuje się w głowie trzustki i w większości przypadków jest rozpoznawany w szóstej dekadzie życia. Nowotworowe proliferacje nabłonka śluzotwórczego, rosnąc i produkując gęsty śluz, upośledzają drożność przewodów trzustkowych i powodują ich torbielowate poszerzenie. Nowotwór przebiega początkowo bezobjawowo. Diagnoza i strategia postępowania terapeutycznego, opiera się głównie na wynikach badań obrazowych i zależy od umiejscowienia guza, objawów klinicznych, radiologicznych stygmatów wysokiego ryzyka złośliwości oraz ewentualnie, od wyniku biopsji i badania cytologicznego. Resekcja chirurgiczna jest zalecana w przypadku zajęcia głównego przewodu trzustkowego niezależnie od objawów, wielkości i lokalizacji guza oraz w przypadku zajęcia drugorzędowych przewodów trzustkowych u pacjentów objawowych lub z objawami wysokiego ryzyka transformacji złośliwej. Zabieg operacyjny jest jedynym sposobem leczenia chorych z IPMN i powinien spełniać kryteria resekcji radykalnej tj. obejmować usuniecie guza w jednym bloku z usunięciem regionalnych węzłów chłonnych i zachowaniem marginesu zdrowych tkanek (resekcja R0). Artykuł omawia przebieg kliniczny oraz podstawowe problemy diagnostyki, terapii i nadzoru onkologicznego nad pacjentami z IPMN.
 
Summary
Intraductal papillary mucinous neoplasm (IPMN) is the most common cystic tumor of the pancreas, usually localized in the head of the pancreas and in the most of cases recognized in the 6th decade of life. Intraductal proliferation of the mucin-producing neoplastic epithelium, growing and producing thick mucus, cause obstruction and impair patency of the pancreatic ducts leading to cystic dilatation. The tumor involves main pancreatic duct (MD-IPMN) and/or side branches of main pancreatic duct (BD-IPMN) and in the most of cases is initially asymptomatic. Diagnosis and therapeutic strategy is based primarily on the results of imaging studies and depends on the location of the tumor, clinical symptoms, radiological high-risk stigmata of malignancy and, optionally, on the biopsy and cytology test results. Surgical resection is recommended for all MD-IPMN surgically fit patients regardless of clinical symptoms, tumor size and localization, and for symptomatic BD-IPMN patients or asymptomatic BD-IPMN patients with radiological high-risk stigmata of malignancy. Surgical resection is the only option of treatment for IPMN patients and should meet criteria of radical resection of a tumor with regional lymph nodes to achieve negative surgical margins (R0 resection). This article discusses the clinical course, basic issues of diagnosis, therapy and the oncologic surveillance of IPMN patients.
 
Słowa kluczowe: IPMN, diagnostyka, leczenie
Key words: IPMN, diagnosis, treatment
 

Wrodzona sferocytoza i zespół Gilberta jako przyczyny uszkodzenia przewodów żółciowych z obecnością wewnątrzwątrobowych złogów żółciowych
Hereditary spherocytosis and Gilbert syndrome as a cause of destructive cholangiopathy with intraductal Stones
Marek Hartleb, Grzegorz Boryczka, Ewa Nowakowska-Duława, Tomasz Marek, Piotr Wosiewicz 

Streszczenie

Przedstawiono przypadek 23-letniego mężczyzny z wieloletnim wywiadem klinicznie niemej wrodzonej sferocytozy, u którego wystąpiło ropne zapalenie dróg żółciowych z niedokrwistością i wysoką „pośrednią” hiperbilirubinemią. Chory był nosicielem mutacji (TA)7/(TA)6 genu UGT1A1. Badania obrazujące dróg żółciowych wykazały uszkodzenie dużych, wewnątrzwątrobowych przewodów żółciowych z obecnością rozstrzeni i złogów barwnikowych. Zaproponowano diagnostykę różnicową, w której zwrócono uwagę na możliwość niedokrwiennego uszkodzenia przewodów żółciowych powstałego wskutek niekorzystnej interakcji między nawracającymi infekcjami bakteryjnymi w drogach żółciowych, zespołem Gilberta i wrodzona sferocytozą.   
 
Abstract
We described a 23-years old man with long history of clinically silent hereditary spherocytosis who presented purulent cholangitis with associated anemia and high “indirect” hyperbilirubinemia. The patient was career of (TA)7/(TA)6 mutation in UGT1A1 gene. Biliary imaging methods revealed injury to large, intrahepatic bile ducts showing segmental dilatations with development of pigment stones. We presented differential diagnosis, in which attention has been drawn to the possibility of ischemic injury to biliary ducts resulting from unfavorable interactions between recurrent bacterial biliary infections, Gilbert’s syndrome and hereditary spherocytosis