Gastroenterologia Praktyczna, 3/2019

  • Postępowanie z chorymi na niealkoholową stłuszczeniową chorobę wątroby. Zalecenia Polskiej Grupy Ekspertów NAFLD 2019
  • Tofacytynib – nowy lek w terapii wrzodziejącego zapalenia jelit
  • Krwawienie jelitowe u pacjenta z implantowanym systemem wspomagającym pracę lewej komory serca (LVAD)
  • Zespół Peutza‑Jeghersa u dzieci – diagnostyka i postępowanie w świetle aktualnych zaleceń
  • Endoskopia kapsułkowa w chorobie trzewnej
  • Tajemnica lekarska po nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Wersja drukowana:

Cena: 22.00 PLN

Wersja eBook:

Cena: 19.00 PLN

Postępowanie z chorymi na niealkoholową stłuszczeniową chorobę wątroby. Zalecenia Polskiej Grupy Ekspertów NAFLD 2019
prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb, dr hab. n. med. Ewa Wunsch, prof. dr hab. n. med. Piotr Milkiewicz, prof. dr hab. n. med. Józef Drzewoski, prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, prof. dr hab. n. med. Tomasz Mach, dr hab. n. med. Krzysztof Gutkowski prof. UR, dr hab. n. med. Joanna Raszeja-Wyszomirska, dr hab. n. med. Maciej Jabłkowski, prof. UM w Łodzi, prof. dr hab. n. med. Halina Cichoż-Lach, prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska, prof. dr hab. n. med. Piotr Socha, prof. dr hab. n. med. Bogusław Okopień, dr hab. n. med. Marcin Krawczyk, dr hab. n. med. Maciej Kajor, dr hab. n. med. Jarosław Drobnik, prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński, prof. dr hab. n. med. Maciej Wójcicki, prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek

Tofacytynib – nowy lek w terapii wrzodziejącego zapalenia jelit
Tofacitinib – a new drug in the treatment of ulcerative colitis
Estera Skudrzyk, Łukasz Bułdak, Aleksandra Bołdys, Grzegorz Machnik, Bogusław Okopień

Krwawienie jelitowe u pacjenta z implantowanym systemem wspomagającym pracę lewej komory serca (LVAD)
Intestinal bleeding in a patient with implanted left ventricular assist device (LVAD)
Maciej Sokołowski, Ewa Nowakowska Duława, Marek Hartleb

Zespół Peutza
 Jeghersa u dzieci – diagnostyka i postępowanie w świetle aktualnych zaleceń
Peutz Jeghers syndrome in children – diagnostics and management in accordance with current recommendations
Paulina Krawiec, Elżbieta Pac Kożuchowska

Endoskopia kapsułkowa w chorobie trzewnej
Aleksandra Bołdys

Tajemnica lekarska po nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
Rafał Patryn

Postępowanie z chorymi na niealkoholową stłuszczeniową chorobę wątroby. Zalecenia Polskiej Grupy Ekspertów NAFLD 2019
prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb, dr hab. n. med. Ewa Wunsch, prof. dr hab. n. med. Piotr Milkiewicz, prof. dr hab. n. med. Józef Drzewoski, prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, prof. dr hab. n. med. Tomasz Mach, dr hab. n. med. Krzysztof Gutkowski prof. UR, dr hab. n. med. Joanna Raszeja-Wyszomirska, dr hab. n. med. Maciej Jabłkowski, prof. UM w Łodzi, prof. dr hab. n. med. Halina Cichoż-Lach, prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska, prof. dr hab. n. med. Piotr Socha, prof. dr hab. n. med. Bogusław Okopień, dr hab. n. med. Marcin Krawczyk, dr hab. n. med. Maciej Kajor, dr hab. n. med. Jarosław Drobnik, prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński, prof. dr hab. n. med. Maciej Wójcicki, prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek
 
 
Tofacytynib – nowy lek w terapii wrzodziejącego zapalenia jelit
Tofacitinib – a new drug in the treatment of ulcerative colitis
Estera Skudrzyk, Łukasz Bułdak, Aleksandra Bołdys, Grzegorz Machnik, Bogusław Okopień
 
Streszczenie
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG) należy do nieswoistych chorób zapalnych o etiologii autoimmunizacyjnej. W leczeniu WZJG stosuje się preparaty mające na celu zahamowanie procesu zapalnego. Charakteryzują się one szerokim spektrum działania, przez co mogą powodować wiele działań niepożądanych, w związku z czym prowadzi się badania nad celowanymi terapiami nakierowanymi na szlaki wewnątrzkomórkowej transdukcji sygnału zapalnego. Lekiem, który spełnia tę funkcję, jest tofacytynib. Jest on doustnym inhibitorem kinaz janusowych (JAK), modyfikującym ścieżkę sygnałową JAK/STAT i w rezultacie powodującym zmniejszenie oddziaływania na jelito cytokin zapalnych. Badania kliniczne potwierdziły, że tofacytynib może być stosowany w terapii WZJG. W pracy przedstawiono doświadczalne i kliniczne badania oceniające skuteczność leku w indukcji i podtrzymaniu remisji u chorych na WZJG.
 
Abstract
Ulcerative colitis (UC) belongs to the group of inflammatory bowel diseases of autoimmune etiology. Drugs used in UC therapy inhibit inflammation and are characterized by a wide spectrum of therapeutic actions, therefore they may also cause adverse effects. An effort on development of more targeted therapies focusing on the intracellular inflammatory signal transduction are being put. The example of such approach is tofacitinib, an oral Janus’s kinase inhibitor, which inhibits JAK/STAT pathway, hence reducing influence of inflammatory cytokines on the bowel. Clinical trials confirmed, that patients with UC who were treated with tofacitinib had improved clinical outcomes. This paper presents a brief review of preclinical and clinical studies assessing the capacity of tofacitinib to induce and maintain clinical remission in patients with UC.
 
 
Krwawienie jelitowe u pacjenta z implantowanym systemem wspomagającym pracę lewej komory serca (LVAD)
Intestinal bleeding in a patient with implanted left ventricular assist device (LVAD)
Maciej Sokołowski, Ewa Nowakowska Duława, Marek Hartleb
 
Streszczenie
Zastosowanie urządzeń typu LVAD (left ventricular assist device) jest w kardiologii nową metodą terapeutyczną, która znacząco poprawiła wyniki leczenia chorych z zaawansowaną niewydolnością serca. Użycie tego typu systemów wiąże się z powikłaniami, wśród których istotne miejsce zajmują krwawienia z przewodu pokarmowego. Najważniejszymi czynnikami patofizjologicznymi krwawienia są nabyty zespół von Willebranda, malformacje tętniczo żylne tworzące się głównie w dwunastnicy i jelicie czczym oraz terapia przeciwpłytkowa i przeciwkrzepliwa. Wśród leków mających znaczenie we wtórnej prewencji krwawienia wymienia się inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę lub sartany, oktreotyd, danazol i talidomid. Przedstawiono przypadek 67-letniego chorego z nawracającymi krwawieniami z jelita cienkiego po implantacji LVAD.
 
Abstract
Implantation of left ventricular assist device (LVAD) is a new therapeutic method in cardiology, which significantly improved survival in patients with severe end stage heart failure. Using this type of devices is associated with complications, and the most significant are gastrointestinal bleedings. The pathophysiological factors of bleeding are acquired von Willebrand syndrome, the formation of arteriovenous malformations mainly in duodenum or jejunum and antiplatelet/anticoagulation therapy. In secondary prevention of bleeding, ACEI/ARB, octreotide, danazole and thalidomide should be considered. We present a case of 67 years old male with recurrent intestinal bleeding following implantation of LVAD.
 
 
Zespół Peutza Jeghersa u dzieci – diagnostyka i postępowanie w świetle aktualnych zaleceń
Peutz-Jeghers syndrome in children – diagnostics and management in accordance with current recommendations
Paulina Krawiec, Elżbieta Pac Kożuchowska
 
Streszczenie
Zespół Peutza Jeghersa jest rzadką chorobą, dziedziczoną jako cecha autosomalna dominująca, charakteryzującą się obecnością mnogich polipów hamartomatycznych w przewodzie pokarmowym, plam barwnikowych na skórze i błonach śluzowych (tzw. plam soczewicowatych) oraz predyspozycją do złośliwej transformacji nowotworowej. Częstość występowania zespołu Peutza Jeghersa jest szacowana od 1:25 000 do 1:280 000 żywych urodzeń. Zasadniczym objawem tego zespołu są mnogie polipy hamartomatyczne obecne na całej długości przewodu pokarmowego, najczęściej w jelicie cienkim. U zdecydowanej większości pacjentów występują skórno śluzówkowe zmiany barwnikowe w postaci plam w kolorze od brunatnego do ciemnoniebieskiego, które są zlokalizowane w obrębie czerwieni wargowej, na błonie śluzowej policzków i dziąseł, na powiekach i w okolicy okołooczodołowej. U pacjentów z zespołem Peutza Jeghersa istnieje zwiększone ryzyko nowotworów złośliwych, zarówno w obrębie przewodu pokarmowego, jak i innych narządów oraz układów. Przedstawiono podsumowanie aktualnych doniesień na temat tego zespołu oraz zasady postępowania u pacjentów w wieku rozwojowym w oparciu o aktualne zalecenia.
 
Abstract
Peutz Jeghers syndrome is a rare disorder inherited in an autosomal dominant manner and characterized by the presence of multiple hamartomatous polyps in the gastrointestinal tract, mucocutaneus pigmentation (lentigines) and predisposition to malignant neoplastic transformation. Incidence of Peutz Jeghers syndrome is estimated from 1:25 000 to 1:280 000 live births. The main symptom of this syndrome is the occurrence of multiple hamartomatous polyps along the entire length of the gastrointestinal tract, generally in the small intestine. A vast majority of patients present mucocutaneus pigmentation under the form of macules in the color from brown to dark blue, which are usually located on the lips, buccal mucosa, gingivae, eyelids and periorbital area. Patients with Peutz Jeghers syndrome are at increased risk of malignant tumors not only in the gastrointestinal tract, but also in other organs and systems. This paper presents a summary of current knowledge on the Peutz Jeghers syndrome and the principles of its management in paediatric population based on current recommendations.
 
 
Endoskopia kapsułkowa w chorobie trzewnej
Aleksandra Bołdys
 
 
Tajemnica lekarska po nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
Rafał Patryn