Gastroenterologia Praktyczna, 3/2012

  • Leczenie choroby Crohna o lokalizacji okołoodbytniczej
  • Choroba wrzodowa – ważne aspekty praktyczne
  • Endoskopowe postępowanie w guzach pochodzenia mezenchymalnego w przewodzie pokarmowym
  • Nietrzymanie stolca – cicha choroba
  • Zmiany torbielowate trzustki – możliwości diagnostyczne i terapeutyczne ultrasonografii endoskopowej (EUS) w praktyce klinicznej


Leczenie choroby Crohna o lokalizacji okołoodbytniczej 
Managing perianal Crohn’s disease
Dawn M. Wiese, David A. Schwartz
 
Streszczenie
Okołoodbytnicza postać choroby Crohna (Crohn’s disease – CD) jest znaczącą przyczyną chorobowości u pacjentów z CD. Właściwa identyfikacja zmian chorobowych w okolicy odbytu, poza badaniem fizykalnym, wymaga zastosowania zaawansowanych technik obrazowych. Leczenie choroby jest zorientowane zarówno na zmniejszenie nasilenia objawów wynikających z obecności zmian okołoodbytniczych, jak i zmian chorobowych w jelicie. W celu uzyskania możliwie najlepszej odpowiedzi właściwe leczenie powinno uwzględniać stopień ciężkości choroby i obejmuje obecnie stosowane formy leczenia farmakologicznego i chirurgicznego. Wprowadzenie leków o działaniu anty- TNF, które obok antybiotyków i leków immunomodulujących są obecnie podstawą terapii CD, znacząco zwiększyło możliwości leczenia choroby okołoodbytniczej. Nowe eksperymentalne formy leczenia mają ograniczone zastosowanie w związku z brakiem badań potwierdzających ich skuteczność.
 
Słowa kluczowe: choroba Crohna w lokalizacji okołoodbytniczej, choroba Crohna, przetoka, ultrasonografia endoskopowa, MRI miednicy, seton, klej fibrynowy
Tłumaczenie: lek. Paweł Rogalski

 
Choroba wrzodowa – ważne aspekty praktyczne  
Peptic ulcer disease – key practical aspects
Andrzej Dąbrowski
 
Streszczenie
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy ma etiologię wieloczynnikową. Najczęstszą przyczyną tej choroby pozostaje zakażenie H. pylori. Eradykacja tej bakterii prowadzi do wygojenia owrzodzeń i eliminuje bądź znacznie zmniejsza nawroty choroby. W społeczeństwach o wysokim stopniu rozwoju gospodarczego stale zmniejsza się liczba przypadków owrzodzeń spowodowanych zakażeniem H. pylori. Problemem staje się rosnąca oporność H. pylori na stosowane w eradykacji antybiotyki. Wśród stosowanych aktualnie zestawów eradykacyjnych, najskuteczniejsza jest tzw. terapia jednoczesna, prowadzona przez 10 - 14 dni. Ze względu na powszechne stosowanie aspiryny i niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), zwiększa się liczba owrzodzeń, spowodowanych przyjmowaniem tych leków. Złotym standardem w leczeniu owrzodzeń wywołanych aspiryną/NLPZ oraz owrzodzeń idiopatycznych pozostają inhibitory pompy protonowej (PPI).
 
Abstract
The etiology of gastric and duodenal peptic ulcer disease is multifactorial. However, the most common cause of this disease is infection with H. pylori. Eradication of this bacteria heals the ulcer and eliminates or significantly decreases the rate of disease recurrence. The incidence of ulcers caused by H. pylori is constantly decreasing in developed western communities. Growing resistance of H. pylori to antibiotics commonly used in eradication therapies becomes a problem. Among currently used eradication therapies the most efficacious is concomitant therapy continued for 10 - 14 days. Since the aspirin and nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are commonly used, there is increasing incidence of ulcers caused by these drugs. Proton pump inhibitors (PPI) are still the golden standard therapy for ulcers caused by aspirin/NSAIDs and idiopathic ulcers.
 
Słowa kluczowe: aspiryna, choroba wrzodowa, Helicobacter pylori, niesteroidowe leki przeciwzapalne
Key words: aspirin, peptic ulcer disease, Helicobacter pylori, nonsteroidal anti¬ inflammatory drugs

 
Endoskopowe postępowanie w guzach pochodzenia mezenchymalnego w przewodzie pokarmowym  
Endoscopic management of gastrointestinal stromal tumors
Cezary Popławski
 
Streszczenie
W endoskopii wysokiej rozdzielczości częstym rozpoznaniem jest SMT (submucosal tumor) – guz podśluzówkowy. Większość guzów ma łagodny charakter. Do pełnej identyfikacji guza niezbędna jest ocena histologiczna i badanie immunohistochemiczne. Na dzień dzisiejszy nie ma wytycznych co do sposobu pobierania materiału do badania (EUS-FNA czy EUS-TCB). Nie ma również akceptowanych przez towarzystwa naukowe standardów nadzoru endosonograficznego nad tymi chorymi. W niniejszej pracy zostały przedstawione współczesne dane literaturowe dotyczące omawianego problemu oraz własne opinie.
 
Abstract
Identification of submucosal tumor (SMT) in gastrointestinal tract during high resolution endoscopy has become common result. Most of the submucosal tumors are benign. Histologic and immunochemistry examination are the best way to define the mass. There is no recommendation for biopsy of the tumor (EUS-FNA or EUS-TCB) as well as for endosonographic survey. This paper reviews current literature data and presents author’s opinion about endoscopic management of SMT.
 
Słowa kluczowe: guz podnabłonkowy, guz podśluzówkowy, endoskopia
Key words: subepithelial tumor, submucosal tumor, endoscopy

 
Nietrzymanie stolca – cicha choroba  
Feacal incontinency – a silent disease
Małgorzata Kołodziejczak, Iwona Sudoł-Szopińska
 
Streszczenie
W artykule omówiono problem nietrzymania gazów i stolca, określanego, ze względu na wstydliwość schorzenia, mianem „cichej choroby”. Przedstawiono aktualne dane epidemiologiczne, omówiono czynniki wpływające na kontynencję oraz przyczyny jej zaburzeń. Przedstawiono złożoność problemu, trudności diagnostyczne, a także możliwości leczenia pacjentów z nietrzymaniem gazów i stolca w Polsce. Kluczowymi badaniami dodatkowymi w ocenie przyczyny niewydolności zwieraczy i ich stanu czynnościowego są badanie ultrasonograficzne przezodbytnicze (endosonograficzne) oraz badania czynnościowe (anorektomanometria). Leczenie zachowawcze obejmuje dietę zagęszczającą stolec, leki przeciwbiegunkowe, ćwiczenia mięśni zwieraczy i mięśni dna miednicy, biofeedback oraz elektrostymulację mięśni zwieraczy. Planowe rekonstrukcje zwieraczy powinny być wykonywane w ośrodkach referencyjnych w zakresie koloproktologii, po uprzednim wykonaniu badań obrazowych i czynnościowych. Profilaktyka inkontynencji dotyczy sposobu prowadzenia porodów pochwowych, planowania kolejnych ciąż u pacjentek z upośledzoną przed porodem czynnością zwieraczy oraz rozważnych operacji na odbytnicy i odbycie u pacjentów z cechami niewydolności zwieraczy przed zabiegiem operacyjnym.
 
Abstract
This article presents the problem of gas and fecal incontinence, which due to its embarrassing nature, is referred to as „silent diseases.” The current epidemiological data has been shown, as well as the factors influencing continence and the causes for its disruption. The authors discuss the complexity of the problem, its diagnostic difficulties, as well as the possibilities of treating patients with gas and fecal incontinence in Poland. Key accessory studies for ascertaining the cause of sphincter incontinence and their functional state are anorectal ultrasonography (endosonography), and the functional study of anorectomanometry. Conservative treatment consists of a diet which thickens the stool, anti¬ diarrheal medications, exercises of the sphincter and pelvic floor muscles, biofeedback and electrostimulation of the sphincters. Planned sphincter reconstructions should be performed in coloproctological reference centers after earlier imaging and functional studies. Incontinence prophylaxis entails the approach to vaginal deliveries, pregnancy planning in women with impaired sphincter function pre¬ labor, as well as careful treatment options in patients with sphincter incontinence prior to surgical treatment of anorectal diseases.
 
Słowa kluczowe: nietrzymanie gazów i stolca, biofeedback, ultrasonografia przezodbytnicza, leczenie
Key words: gas and fecal incontinency, biofeedback, anal endosonography, treatment

 
Zmiany torbielowate trzustki – możliwości diagnostyczne i terapeutyczne ultrasonografii endoskopowej (EUS) w praktyce klinicznej  
Cystic lesions of the pancreas – diagnostic and therapeutic capabilities of endoscopic ultrasound (EUS) in clinical practice
Anna Wiechowska-Kozłowska, Klaudiusz Boer
 
Streszczenie
Zmiany torbielowate trzustki, dzięki nowoczesnej diagnostyce obrazowej, są coraz częściej rozpoznawane w rutynowej praktyce klinicznej. Zróżnicowanie łagodnych zmian wymagających jedynie dalszej obserwacji od torbielowatych guzów złośliwych i zmian śluzowych o wysokim potencjale złośliwości, będących wskazaniem do resekcji chirurgicznej, stanowi ważny i trudny problem diagnostyczny. Celem tego artykułu było przedstawienie – na podstawie przeglądu piśmiennictwa i własnych doświadczeń – diagnostyki różnicowej zmian torbielowatych trzustki ze szczególnym uwzględnieniem roli ultrasonografii endoskopowej wraz z możliwością nakłucia diagnostycznego oraz leczenia pozapalnych zbiorników płynowych metodą drenażu endoskopowego pod kontrolą EUS.
 
Abstract
Owing to the advancement in imaging over recent decades, the diagnosis of pancreatic cystic lesions in routine clinical practice has improved dramatically. However, accurate differentiation between benign lesions, which require only follow-up and malignant or those with malignant potential requiring operative intervention is still a diagnostic challenge. Based on literature and own experience, this paper aims to provide an overview of the differential diagnosis of pancreatic cystic lesions, particularly the role of endoscopic ultrasound with its diagnostic puncture and post pancreatitis fluid collections EUS-guided drainage capabilities.
 
Słowa kluczowe: ultrasonografia endoskopowa (EUS), guzy torbielowate trzustki, torbiele rzekome trzustki, otorbiona martwica trzustki
Key words: endoscopic ultrasound (EUS), cystic pancreatic neoplasm, pseudocysts, walled-off pancreatic necrosis (WOPN)

 
Ocena skuteczności aplikatorów Magnetoplag w łagodzeniu objawów choroby hemoroidalnej  
The effectiveness of the Magnetoplag anal dilatators in symptoms attenuation in the hemorroidal disease
Tomasz Banasiewicz, Beata Romanowska-Pietrasiak, Elżbieta Kaczmarek
 
Streszczenie
Wstęp: Choroba hemoroidalna stanowi najczęstsze schorzenie leczone w poradniach proktologicznych. Istnieje wiele metod leczenia tego schorzenia, w stopniu I i II dominują metody zachowawcze, w stopniu III i IV metody operacyjne.
Cel pracy: Celem pracy była ocena skuteczności stosowania wkładki Magnetoplag Polfa- Łódź w postępowaniu leczniczym u chorych z objawami choroby hemoroidalnej w I i II stopniu.
Materiał i metoda: Do badania kwalifikowano pacjentów z objawami klinicznymi choroby hemoroidalnej w stopniu I i II. Chorych podzielono na trzy grupy. W pierwszej z nich stosowano wkładkę Magnetoplag zgodnie z zaleceniem producenta, w drugiej stosowano maść złożoną zgodnie z zaleceniem producenta, w trzeciej nie stosowano leczenia, gdyż chorzy nie byli nim zainteresowani. Oceniano częstość występowania i nasilenie dolegliwości klinicznych, takich jak krwawienie z guzków krwawniczych, obecność śluzu podczas wypróżniania/poza wypróżnieniem, świąd okolicy odbytu, wyczuwalne guzki w okolicy odbytu, ból okolicy odbytu, obrzęk odbytu, parcie na stolec nieprowadzące do wypróżnienia (daremne). Oceniano również wydolność aparatu zwieraczowego oraz ogólne poczucie ustąpienia dolegliwości.
Wyniki: Zarówno po 10 dniach leczenia, jak i po 7 dniach od zakończenia leczenia stwierdzano, że częstość występowania objawów (ocenianych parametrów), jak i ich nasilenie, zmniejszyły się zarówno w grupie stosującej Magnetoplag, jak i maść złożoną. Chorzy stosujący Magnetoplag mieli znacząco mniejsze dolegliwości bólowe i uczucie parcia na stolec, niż grupa stosująca maść. Ogólne poczucie ustąpienia dolegliwości było znamiennie wyższe w grupie stosującej Magnetoplag zarówno w stosunku do grupy niepoddanej leczeniu, jak i grupy stosującej maść.
Wnioski: Wkładka Magnetoplag Polfa - Łódź powoduje istotne statystycznie ustępowanie objawów choroby hemoroidalnej, w porównaniu z grupą niepoddaną interwencji medycznej, jest dobrze tolerowana i akceptowana. Jej stosowanie powoduje zmniejszenie dolegliwości bólowych, uczucia parcia na stolec oraz ogólnego poczucia dyskomfortu znamiennie bardziej niż w grupie stosującej maść.
 
Abstract
Introduction: Hemorrhoids are one of the most common proctologic diseases. There are numerous methods of treatment. In I and II degree mostly the conservative methods and in III and IV degree operative methods are used.
Aim: Evaluation of the effectiveness of the anal dilatator Magnetoplag Polfa - Łódź in treatment of patients with I and II degree hemorrhoids.
Material & Methods: Study was done in symptomatic patients with I and II degree of the hemorrhoids. Group I was treated with Magnetoplag, Group II was treated with anal ointment, both according the instructions. Group III was without the treatment. The frequency and severity of the clinical symptoms as bleeding, presence of the mucous, perianal itching, external varices, perianal pain, oedema of the perianal tissue, urgency. The condition of the hemorrhoids and complex symptoms subjective evaluation were also controlled.
Results: In group I and II after 10 days of the treatment and after next 7 days the significantly reduction of the symptoms comparing to the control group was observed. In patients treated with Magnetoplag significant reduction of the pain and urgency was observed. Also in group I the single question method showed significant decrease of the subjective discomfort, comparing with Group II and III.
Conclusions: Magnetoplag Polfa - Łódź leads to the significant reduction of the clinical symptoms of the hemorrhoids, comparing to patients treated with anal ointment and untreated. Magnetoplag decrease pain and urgency more effective than perianal ointment.
 
Słowa kluczowe: choroba hemoroidalna, dilatacja, dilatator doodbytniczy, Magnetoplag
Key words: hemorrhoids, dilatation, anal dilatator, Magnetoplag

 
Pierwotna manifestacja wątrobowo¬ żółciowa w chorobie Hodgkina  
Primary hepatobiliary involvement in Hodgkin’s disease
Marek Hartleb, Ewa Nowakowska-Duława, Magdalena Lesińska, Anna Koclęga, Sławomira Kyrcz-Krzemień, Jacek Pająk, Jan Baron
 
Streszczenie
Chłoniak Hodgkina jest zazwyczaj chorobą ograniczoną do węzłów chłonnych, a zajęcie przez niego wątroby jest prognostycznie niekorzystnym objawem, świadczącym o znacznym zaawansowaniu choroby. Przedstawiono przypadek 48¬ letniego chorego, u którego pierwszym objawem chłoniaka Hodgkina było cholestatyczne uszkodzenie wątroby z towarzyszącą gorączką i postępującą niewydolnością wątroby. Przyczyną cholestazy był zarówno naciek wątroby przez komórki nowotworowe i ziarniniaki, jak i zwężenie wątrobowego przewodu żółciowego, naśladujące raka dróg żółciowych. Rozpoznanie choroby Hodgkina zostało ustalone na podstawie badania histopatologicznego bioptatu wątrobowego (nietypowe komórki limfoidalne), a następnie potwierdzone w badaniu pachowego węzła chłonnego. Pomimo leczenia endoskopowego i swoistej chemioterapii, pacjent zmarł z powodu agresywnego przebiegu chłoniaka i niewydolności wątroby.
 
Abstract
Hodgkin’s lymphoma is usually a lymph node¬ based disease and liver involvement is an unfavorable prognostic factor, as it generally occurs in late stage of this disease. We present a case of 48¬ year old patient, in whom Hodgkin’s lymphoma started as cholestatic febrile disease with progressive liver failure. Cholestasis resulted from both infiltration of the liver by neoplasmatic cells and granulomas, and stenosis of the hepatic biliary duct, imitating extrahepatic cholangiocarcinoma. The diagnosis of Hodgkin’s disease was based on liver histology (atypical lymphoid cells) and later confirmed by examination of axillary lymph node. Despite specific endoscopic and hematological treatment the patient died due to aggressive nature of lymphoma and liver failure.
 
Słowa kluczowe: chłoniak Hodgkina, wątroba
Key words: Hodgkin’s lymphoma, liver

 
Kontrakt i etat, czyli różne oblicza pracy lekarza  
Alicja Lewandowska
 
słowa kluczowe: ubezpieczenie OC, zatrudnienie, kontrakt
Key words: assurance, employment, contract