Jadłowstręt psychiczny oczami gastroenterologa dziecięcego

Objawy jadłowstrętu psychicznego (łac. anorexia nervosa – AN), czyli anoreksji, jednej z odmian zaburzeń łaknienia, po raz pierwszy opisał ponad 300 lat temu w 1689 r. Richard Morton. Nie nadał im jednak wówczas współcześnie stosowanej nazwy. Uczynili to w 1873 r., niezależnie od siebie, Charles Lasegue i sir William W. Gull. Największe zagrożenie zachorowaniem dotyczy dziewczynek w wieku pokwitania. Jest to przewlekły zespół chorobowy, którego istotą jest celowe dążenie do utraty masy ciała.

Niealkoholowa choroba stłuszczeniowa wątroby u dzieci – epidemiologia i patogeneza

Niealkoholowa choroba stłuszczeniowa wątroby (NAFLD) jest najczęstszą przewlekłą patologią wątroby zarówno u dorosłych, jak i w populacji wieku rozwojowego. NAFLD jest uważana za wątrobową manifestację zespołu metabolicznego ze względu na współistnienie otyłości trzewnej, insulinooporności oraz dyslipidemii. W praktyce klinicznej rozpoznanie NAFLD u dzieci polega na jednoczasowym stwierdzeniu podwyższonej aktywności aminotransferazy alaninowej w surowicy i potwierdzeniu stłuszczenia narządu w badaniach obrazowych, a także wykluczeniu innych przyczyn stłuszczenia wątroby.

Niedożywienie w alergii na pokarm

Prawidłowe żywienie odgrywa kluczową rolę w rozwoju fizycznym i intelektualnym dziecka. Niedożywienie jest skutkiem niedoboru składników pokarmowych w stosunku do potrzeb organizmu. Jedną z przyczyn zaburzeń stanu odżywienia u dzieci jest alergia na pokarm. W jej przebiegu zróżnicowane mechanizmy patofizjologiczne mogą doprowadzić do zachwiania równowagi żywieniowej.

Gruźlica jelit u dzieci − obraz kliniczny i badanie diagnostyczne

Gruźlica jelit jest chorobą rzadko rozpoznawaną w populacji pediatrycznej, jednak wobec narastającej liczby dzieci leczonych biologicznie (przeciwciała anty‑TNF‑α) z powodu nieswoistej choroby zapalnej jelit, istnieje zwiększone ryzyko reaktywacji zakażenia prątkiem. Podobieństwo obrazu klinicznego gruźlicy jelit i choroby Leśniowskiego‑Crohna wymaga znajomości obrazu klinicznego oraz wiedzy o odmiennościach postępowania diagnostyczno‑terapeutycznego w obu tych chorobach.

Zapalenie jelit indukowane białkami pokarmowymi u dzieci

Zapalenie jelit indukowane białkami pokarmowymi jest ciężką, IgE-niezależną alergią przewodu pokarmowego, która w postaci ostrej manifestuje się intensywnymi, nawracającymi wymiotami, często współistniejącymi z biegunką, prowadzącymi do odwodnienia i patologicznej senności. W postaci przewlekłej dominuje utrata łaknienia i niedobór masy ciała. Choroba występuje najczęściej u niemowląt, a główną przyczyną dolegliwości jest nadwrażliwość na białka mleka krowiego, soi, ryżu, rzadziej na inne alergeny pokarmowe.

Niedobór kwaśnej lipazy lizosomalnej

Niedobór kwaśnej lipazy lizosomalnej jest rzadką chorobą metaboliczną, która w postaci wczesnej ma przebieg ostry i prowadzi bez leczenia do śmierci pacjenta w wieku niemowlęcym. Postać późna ma przebieg przewlekły, może prowadzić do marskości i niewydolności wątroby. Obecnie dzięki dostępności szybkiego testu enzymatycznego wykonywanego z suchej kropli krwi istnieje możliwość szybkiej diagnostyki w grupach ryzyka. Dostępna jest również metoda leczenia enzymatycznego. Dlatego należy zwiększyć świadomość na temat tej choroby zarówno wśród pediatrów, jak i internistów.

Oparzenie przełyku

Brak odpowiedniego nadzoru nad małymi dziećmi i działań profilaktycznych powoduje, że oparzenia przełyku są ciągle aktualnym problemem.

Niedojrzałość przewodu pokarmowego u dzieci

Wraz z narodzinami przewód pokarmowy człowieka jest w znacznym stopniu ukształtowany pod względem anatomicznym. Odmiennie jest zaś w przypadku jego funkcji. Rozwój „funkcjonalny” następuje stopniowo w ciągu pierwszych miesięcy i lat życia.

Biegunki ostre i przewlekłe u dzieci

Szacuje się, że częstość występowania ostrej biegunki u dzieci do 3. r.ż. w krajach europejskich wynosi od 0,5 do 1,9 epizodu w ciągu roku. Częstość występowania przetrwałej biegunki trwającej powyżej 14 dni jest nieznana, zależy od wielu czynników: statusu ekonomicznego, warunków higienicznych, poziomu medycyny, a zwłaszcza działań profilaktycznych.

Znaczenie witaminy D i wskazania do jej suplementacji

Witamina D reguluje metabolizm wapnia oraz fosforu i jest niezbędna do prawidłowej mineralizacji układu kostnego, zapobiega krzywicy. W ostatnim czasie zwraca się też uwagę na znaczenie witaminy D w zapobieganiu infekcjom, chorobom nowotworowym, cukrzycy i chorobom układu krążenia.